Waar ben je naar op zoek?

Mest (mestverwaarding en mestwetgeving)

De agrarische sector heeft te maken met Europese en landelijke wet- en regelgeving waarin doelen worden gesteld om het klimaat, de natuur en de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Doelen waarmee de sector te maken heeft zijn vermindering van de broeikasgasuitstoot, verlagen van de stikstofuitstoot en het afschaffen van de derogatie. Dit laatste zal leiden tot hogere mestoverschotten op het veehouderijbedrijf. Door deze ontwikkelingen is de melkveehouderij gebaat bij innovaties op het gebied van mestscheiding en mestbewerking met een verdienmodel.

Het afschaffen van de derogatie heeft tot gevolg dat boeren 15 tot 20 kuub minder mest per hectare kunnen plaatsen als gevolg van de lagere stikstofgebruiksnormen voor dierlijke mest. Dit houdt in dat bedrijven meer dierlijke mest moeten afvoeren met daarbij ook de waardevolle mineralen (kali, organische stof etc.) en meer stikstof in de vorm van kunstmest ter compensatie kunnen aanvoeren. 

Het op eigen veehouderijbedrijf verwaarden van de dierlijke mest kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstof- en methaanuitstoot. Ook verlaag je hiermee de dierlijke mestafvoer en de kunstmestaankoop. Zo werkt een veehouder mee aan het sluiten van de kringloop. 

Verdienmodel voor de veehouder

ForFarmers gelooft sterk dat innoveren en optimaliseren een belangrijke oplossingsrichting is voor een toekomstbestendige landbouw. We willen het toekomstperspectief van klanten vergroten door ze te ondersteunen bij innovaties op het gebied van mestscheiding en mestbewerking. Om die reden hebben we in 2023 het Innovatiefonds Mestverwaarding geïntroduceerd.

We delen onze kennis en geven advies over (stal)systemen die zorgen voor een betere benutting van dierlijke mest en lagere stikstof-, methaan- en ammoniakemissies. Deze systemen leveren een bijdrage aan kringlooplandbouw, want door mest te verwerken kunnen mineralen uit mest veel gerichter worden ingezet voor bemesting van het land. Ook hoeft er dan minder kunstmest te worden aangevoerd.

Naast het 40% tot 50% verminderen van de emissies (minder stikstof, methaan en broeikasgassen), kan de melkveehouder vooral uit de productie van biogas een verdienmodel creëren (levering elektriciteit of groen gas) en heeft hij lagere kosten voor mestafvoer en kunstmestaankoop.

Afbeelding: Biogas en stripper_website_in line

Praktische ondersteuning

Voor praktische ondersteuning en met vragen over mestverwaarding kun je bij FarmConsult en ForFarmers terecht.

  • Vanaf de eerste plannen helpen wij bij het maken van de juiste keuze voor een systeem en zorgen we voor het opstellen van de benodigde stukken. 
  • We hebben veel kennis over de benutting van meststromen en geven het juiste bemestingsadvies voor een optimale ruwvoerteelt. Ook begeleiden we onze klanten bij de samenstelling van de rantsoenen.
  • De nieuwe meststromen hebben een andere nutriëntensamenstelling (andere gehalten N en P205) en dienen daarom ook onder nieuwe mestcodes in de mestboekhouding te worden opgenomen. Hier adviseren de specialisten van het Kenniscentrum Mestwetgeving en Kringlooplandbouw je bij.  

Neem contact met ons op via het contactformulier, of telefonisch via T + 31 (0)88 024 81 35. 

Wil je eerst meer lezen over een bepaald onderwerp, dan vind je hieronder meer informatie.  

 

Interesse in een biogasinstallatie?

Afbeelding: biogasinstallatie

Is een biogasinstallatie dé oplossing voor jouw bedrijf? Onze adviseurs denken met je mee. 

Lees verder 

 

Wat zijn de eigenschappen van herwonnen meststromen en hoe pas je ze toe?

Afbeelding: JOZ stikstofkraker

Hoe kun je de nieuwe mineralenstromen het beste opnemen in je bemestingsplan? Wat zijn de eigenschappen van herwonnen meststromen en hoe pas je ze toe voor de meest optimale ruwvoeropbrengst? Daarover gaan we samen in gesprek.

Lees verder

 

Welke impact heeft mestverwaarding op mijn mestboekhouding?

Afbeelding: Laptop

Bij het bewerken van drijfmest ontstaan er diverse meststromen (dunne fractie, dikke fractie, spuiwater). Deze nieuwe meststromen hebben een andere nutriëntensamenstelling (andere gehalten N en P205) en dienen daarom ook onder nieuwe mestcodes in de mestboekhouding te worden opgenomen.

Weet jij welke impact mestverwaarding op jouw mineralenboekhouding heeft? De specialisten van het Kenniscentrum Mestwetgeving en Kringlooplandbouw adviseren je graag.

Lees verder

 

Aanspraak maken op het Innovatiefonds Mestverwaarding?

Afbeelding: Bouwtekening

Melkveehouders die willen innoveren kunnen nu aanspraak maken op het Innovatiefonds Mestverwaarding van ForFarmers. Vanuit dit Innovatiefonds kunnen klanten van ForFarmers die belangstelling hebben voor het toepassen van innovaties rekenen op ondersteuning en advisering door FarmConsult tegen gereduceerd tarief.

Lees verder