Waar ben je naar op zoek?

Zo ziet de opkoopregeling eruit

Sector Nieuws Sector Nieuws12-6-2023

De kaders en voorwaarden voor de Landelijke Beëindigingsregelingen Veehouderijen (Lbv-plus en Lbv) zijn bekend. Met de aanpak piekbelasting wil het kabinet op de korte en lange termijn de uitstoot van stikstof op natuur verminderen. Zo ontstaat er ruimte voor vergunningverlening en natuurherstel. Legalisering van PAS-melders heeft hierbij prioriteit.

In dit artikel zetten we de belangrijkste punten op een rij en vatten we samen hoe de overheid veehouders die willen innoveren, extensiveren omschakelen of verplaatsen gaat ondersteunen.

 

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen in de opkoopregeling? Meld u dan onderaan deze pagina aan voor de LBV-mailing van FarmConsult.

Handen met pen

Welke beëindigingsregelingen zijn er en wie komt er voor in aanmerking?

Er zijn twee beëindigingsregelingen te weten Lbv-plus voor piekbelasters en de Lbv. Daarnaast volgt een nog een Maatregel gerichte aankoop en beëindiging van veehouderijen nabij natuurgebieden (MGAB) voor diercategorieën die niet onder Lbv-plus vallen, maar wel piekbelaster zijn. De voorwaarden voor deze MGAB-regeling maakt de overheid eind 2023 bekend.

1

Lbv-plus

 • Veehouderijlocaties met piekbelasting (circa 3000 bedrijven).
 • Melkvee-, varkens-, pluimvee- en vleeskalverbedrijven.
 • Openstelling vanaf 3 juli, sluiting op 5 april 2024.
 • Nieuwe economische activiteiten na beëindiging: max. 15% van de oorspronkelijk vergunde stikstofemissie.
 • U mag geen landbouwhuisdieren meer houden op de locatie, ook niet op een andere locatie in NL of in EU. 
 • Aanvragen worden na indiening direct in behandeling genomen.
 • Vergoeding: 120% voor waardeverlies productiecapaciteit (leeftijdsgecorrigeerde forfaitaire vervangingswaarde per m2 dierenverblijf). Dit vindt u nader uitgewerkt in bijlage 3 van de regeling.
 • Sloopvergoeding: per te slopen m2 dierenverblijf geldt een bijdrage van € 45,-.
 • Maximaal budget 975 miljoen bij openstelling.
2

Lbv

 • Geen piekbelaster.
 • Melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven (circa 8000 bedrijven).
 • Drempelwaarden per natuurgebied (geen nationale drempelwaarde).
 • Openstelling vanaf 3 juli, sluiting 1 december 2023. 
 • Alleen de 10% veehouderijlocaties met de hoogste depositie komen voor de Lbv-regeling in aanmerking. Welke dit zijn, wordt dus pas na sluiting van de subsidie duidelijk.
 • Vergoeding: 100% voor waardeverlies productiecapaciteit (leeftijdsgecorrigeerde forfaitaire vervangingswaarde per m2 dierenverblijf).
 • Maximaal budget van 500 miljoen euro, verdeeld per sector. Er volgt nog een afweging of het budget wordt opgehoogd en – afhankelijk van de resultaten van deze openstelling – een eventuele volgende tranche.

De deelname aan deze regelingen is voor bedrijven vrijwillig en de berekening op Aerius Check is anoniem. Kijk voor de voorwaarden voor deelname en vereisten bij subsidies in onderstaand overzicht.

Overzicht Lbv-plus en Lbv
Klik op afbeelding voor vergroting

Wanneer is een veehouderij een piekbelaster?

Ondernemingen kunnen meedoen met de aanpak piekbelasting, als zij in een straal van 25 kilometer rond het bedrijf minimaal 2500 mol stikstofdepositie per jaar op een Natura 2000-gebied veroorzaken, waarop momenteel de kritische depositiewaarde wordt overschreden. Het kabinet gaat hierbij uit van de feitelijke (niet vergunde) gemiddelde activiteiten in 2021. Bij de bepaling van piekbelasters tellen alleen de gebouwen waarin landbouwhuisdieren gehuisvest zijn en niet de grond voor bijvoorbeeld weiden en akkerbouw. Volgens minister Van der Wal voldoen momenteel circa 3000 bedrijven aan dit criterium. Check via de Aerius Check anoniem of uw bedrijf onder de piekbelaster valt.

TIP 1: In de gecombineerde opgave van 2022 staan de gemiddelde dieraantallen van 2021. Dit kunt u dus gebruiken voor de invoer van de Aerius Check. 
TIP 2: indien u aannemelijk kunt maken dat de situatie in 2021 niet representatief is voor het jaarlijks gemiddeld gehouden aantal landbouwhuisdieren, dan kunt u uitgaan van het aantal landbouwhuisdieren dat gemiddeld is gehouden in 2019 of 2020.

Welke regelingen zijn er voor veehouders die willen innoveren, extensiveren, omschakelen of verplaatsen?

Er komen ook regelingen voor veehouders die (op andere wijze) door willen met hun bedrijf en niet voornemens zijn om te stoppen:

 • Voor piekbelasters die willen innoveren komen er subsidies voor brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen. Openstelling najaar 2023.
 • In en rond veenweidegebieden en Natura2000-gebieden is voor melkveehouders een lagere veebezetting per hectare beoogd. Voor melkveehouders in deze gebieden die willen extensiveren, komt er in het najaar van 2023 een regeling. Deze geldt voor een bredere groep dan alleen de piekbelasters.
 • In de loop van 2024 komt er een regeling voor een bredere groep veehouders die willen omschakelen naar een duurzame bedrijfsvoering of plantaardige productie. Met gunstige leningen en borgstelling voor werkkapitaal.
 • Voor piekbelasters die hun bedrijf willen verplaatsen en voortzetten op een andere locatie is er eind 2023 een regeling beoogd. Deze regeling moet echter eerst nog een staatssteuntoetsing door de Europese Commissie doorlopen.

Hoe helpt de overheid in de aanpak piekbelasting?

De overheid stelt per regio vaste contactpersonen/zaakbegeleiders beschikbaar. In onderstaande tabel ziet u wanneer er voor uw regio een zaakbegeleider beschikbaar komt.

Afspraak maken met een zaakbegeleider

Provincie Datum
Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht (m.u.v. de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Rhenen)

12 juni 2023

Gelderland en de Utrechtse gemeenten Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Rhenen 1 juli 2023
Noord-Brabant en Limburg 15 juli 2023
Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen 1 aug 2023

Daarnaast kunt u de Aerius Check doen om te bepalen of uw bedrijf onder de piekbelasters valt. Een handleiding voor de Aerius Check vindt u hier. Op de website www.aanpakstikstof.nl vindt u alle overige informatie over de opkoopregelingen.

Hoe ondersteunt FarmConsult veehouders die deelname aan de Lbv’s overwegen?

De adviseurs van FarmConsult doorlopen samen met u een eerste check, over welke richting van voor uw bedrijf toepassing kan zijn: innoveren, extensivering, omschakelen, verplaatsen of beëindigen. Twijfelt u welke regeling voor u interessant is, of wilt u weten wat de gevolgen zijn bij eventuele deelname? Neem dan contact op met uw vaste FarmConsult-adviseur voor een eerlijk advies over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Of neem contact op via 0573 - 28 89 89 / farmconsult@forfarmers.eu. FarmConsult heeft een team van deskundige collega’s beschikbaar om u bij te staan.

Blijf op de hoogte! Meld u aan voor onze LBV-mailing 

Wilt u actueel op de hoogte zijn van de Lbv-regelingen? Meld u dan via het formulier onderaan deze pagina aan voor de LBV-mailing van FarmConsult.