Waar ben je naar op zoek?

Voortgang fosfaatrechtenstelsel en knelgevallen

Sector Nieuws Sector Nieuws5-4-2018

Minister Schouten informeert de Kamer

In een brief aan de Tweede Kamer informeert Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de voortgang van het fosfaatrechtenstelsel en de verwachte oplossingen voor knelgevallen. We vatten de brief voor u samen.

Lees hier de volledige brief van minister Schouten.

Tot nu toe is er zo’n 85 miljoen kilogram aan fosfaatrechten toegekend. Nederland zit daarmee iets boven het fosfaatreductieplafond van 84,9 miljoen kg. De beschikkingen voor de knelgevallen (geschat op totaal 600.000 kg fosfaat) komen hier nog bij. De toekenning is op basis van forfaitaire normen en de minister houdt vinger aan de pols bij de werkelijke fosfaatproductie.
Binnen het stelsel van fosfaatrechten zijn een aantal onbedoelde neveneffecten ontstaan en de minister stelt daar in overleg met de sector de volgende oplossingen voor:

1. Vleesveehouderij

De vleesveehouderij valt buiten het stelsel van fosfaatrechten. Er is echter onduidelijkheid over de fosfaatrechten voor jongvee. De oplossing die de minister voorstelt is om de definitie voor jongvee aan te passen, zodat voor jongvee bestemd voor de vleesproductie géén fosfaatrechten nodig zijn. Voor jongvee dat buiten de melkveehouderij gehouden wordt, zijn alleen fosfaatrechten nodig als deze dieren bedoeld zijn om een kalf te krijgen.

2. Zoogkoeienhouderij

Ook is de minister voornemens om een vrijstellingsregeling in te stellen voor jongvee in de zoogkoeienhouderij. Deze dieren dragen niet bij aan de fosfaatproductie in de melkveehouderij. Om deze dieren buiten het stelsel te houden is echter een wetswijziging nodig en dat kost tijd. Daarop vooruitlopend wil zij een vrijstellingsregeling instellen. Veehouders die hier gebruik van willen maken dienen dan wel afstand te doen van eventueel reeds verkregen fosfaatrechten. Én ze moeten er voor zorgen dat afgevoerde dieren niet in de Nederlandse melkproductie terecht komen.

3. Zeldzame rassen

De oplossing voor vleesveehouderij biedt voor het gros van de bedrijven met zeldzame rassen soelaas. Melkveehouders met zeldzame rassen kunnen gebruik maken van de lagere forfaitaire normen voor koeien met een lagere productie.

Over bovenstaande zaken gaat de minister met de Europese Commissie in overleg. Streven is om de regelingen per 1 juli 2018 in te voeren. Valt u onder één van deze categorieën, dan doet u er verstandig aan om eventueel verkregen rechten niet te verhandelen. De toekenning van rechten wordt namelijk in dit licht opnieuw bezien.
 

Knelgevallen

In totaal hebben zich zo’n 800 veehouders gemeld in het kader van de knelgevallenvoorziening fosfaatrechten. Het ministerie is daarover met financiële instellingen in gesprek gegaan. Centrale vraag was hoe banken omgaan met ondernemers die grote investeringen hebben gedaan en nu om dreigen te vallen, omdat ze fosfaatrechten moeten bijkopen. De banken zijn in beginsel bereid om deze ondernemers de benodigde financiering te verstrekken voor aankoop van fosfaatrechten. Bij de beoordeling kijken banken wel naar het toekomstperspectief, de liquiditeit en draagkracht van de onderneming. 
 

Fosfaatbank

Inmiddels komt de handel in fosfaatrechten gestaag op gang. De opzet van een fosfaatbank is in voorbereiding. Streven is om deze per 1 september open te stellen.
 

Voeder- en mestovereenkomsten

De minister had toegezegd om de onderzoekers van het Wageningen Economic Research (WecR) te laten kijken naar het voorstel voor introductie van voeder- en mestovereenkomsten binnen het fosfaatrechtenstelsel. Deze overeenkomsten zouden groei in de melkveehouderij op individueel bedrijfsniveau mogelijk maken zonder te groeien in bedrijfsareaal. Conclusie van het WecR is dat deze overeenkomsten nauwelijks bijdragen aan grondgebondenheid van de sector en invoering ervan andere complicaties met zich meebrengt. De minister blijft bij haar besluit om invoering van deze voeder- en mestovereenkomsten niet mogelijk te maken.
 

Nulmeting grondgebondenheid

Tot slot meld minister Schouten in haar brief aan de Kamer dat ze een nulmeting heeft gedaan van de grondgebondenheid van de melkveehouderij. Het betreft de situatie in 2015 nog vóórdat de AMvB van kracht werd. Een eerste meting over 2016 verwacht zij in de zomer van 2018 aan te kunnen leveren aan de Kamer.

Meer weten?

Hier leest u de volledige brief van de minister aan de Tweede Kamer. Heeft u vragen over het fosfaatrechtenstelsel of wilt u rechten aan- of verkopen? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult via 0573-28 89 89 of via ons contactformulier.