Waar ben je naar op zoek?

Update Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Sector Nieuws Sector Nieuws28-3-2023

In de afgelopen periode is de wet- en regelgeving rondom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) definitief gemaakt. Er zijn enkele wijzigingen, die mogelijk van invloed kunnen zijn op uw GLB-basispremie en de eco-premie. In dit artikel treft u een overzicht van de belangrijkste punten en hebben we als afsluiter nog een tip voor u.

gras

Wijzigingen voorwaarden GLB-basispremie

Om voor GLB-basispremie in aanmerking te komen zijn de volgende zaken gewijzigd in de voorwaarden:

 • In 2023 hoeft u niet te voldoen aan het 4% niet-productief bouwland areaal, mogelijk heeft het nog wel invloed op uw eco-premie. Voor het jaar 2023 geldt eenmalig een andere regel, namelijk dat u van uw bouwland (inclusief tijdelijk grasland) maximaal 96% mais, soja en/of kortlopend hakhout mag hebben. Een ander gewas naast maïs is hierbij noodzakelijk. Als u meer dan 75% gras heeft op uw landbouwgrond, blijft u vrijgesteld.
 • Voor de berekening van het areaal 4% niet-productief bouwland (GLMC 8) zijn er enkele wijzigingen in categorieën, weegfactoren en afmetingen/maximale hectares. Kijk op de website van RVO voor de condities.
 • In 2023 mag op de verplichte bufferstrook naast bouwland en grasland hetzelfde gewas staan als de hoofdteelt. De regels voor de teeltvrije zone, zoals deze in het verleden ook al golden, blijven wel staan.
 • Minimale bodembedekking (GLMC 6): Er wordt geen verschil meer gemaakt tussen lichte of zware klei. Kleigronden moeten in de periode van 1 augustus t/m 30 november minimaal 8 weken bedekt zijn met een gewas, vanggewas, stoppel of plantresten. 

Wijzigingen eco-regeling

Ook in de eco-regeling zijn enkele wijzigingen te melden.

 • Ecologisch kwetsbaar, blijvend gras telt wel mee voor de eco-punten, maar niet voor de eco-premie! Ecologisch kwetsbaar, blijvend grasland, is grasland gelegen in Natura 2000-gebied. Mogelijk kan dit meetellen als kruidenrijk grasland, indien het meer dan 25% kruiden en vlinderbloemig bevat.
 • Voor het onderdeel stikstofbindende gewassen (of eiwitgewassen) mag u een mengsel met graan zaaien. Er moet minimaal 50% zichtbaar bedekt zijn met stikstofbindende gewassen. Of maïs ook onder een graangewas valt, is nog onzeker. In het verleden zag RVO maïs niet als een graangewas.
 • RVO geeft op de website aan dat bijna alle eco-activiteiten op de verplichte bufferstrook zijn toegestaan voor 2023, behalve de eco-activiteit ‘Groene Braak’. Ons advies is daarom om op de bufferstrook een eventuele eco-activiteit door te geven in de gecombineerde opgave.
 • Rogge (237) is toegevoegd als toegestaan gewas binnen de eco-activiteit ‘Groenbedekking’.
 • Pootaardappelen (2015/2016) zijn toegevoegd als toegestaan gewas binnen de eco-activiteit ‘Vroeg oogsten rooigewas’ (uiterlijk 31 augustus).
 • Groene Braak kunt u niet toepassen op blijvend grasland, als u de graszode niet vernietigt.

Overige info

 • De lijst met toegestane gewassen en voorwaarden van de eco-activiteiten kunt u hier vinden op de website van RVO.
 • Bij een aantal eco-activiteiten kunt u de eco-punten en eco-premie niet stapelen, als u dit op hetzelfde gewasperceel toepast. Kijk hier voor de tabel met waardepunten
 • Bomen (geïsoleerd of in een rij) kunt u niet meer intekenen via ‘mijn percelen’. In de gecombineerde opgave kunt u via niet-productief areaal en/of eco-activiteit ‘Houtig element’ (overige houtige elementen) het aantal bomen invullen (20m2 per boom).
 • De definitieve uitgevoerde eco-activiteiten moet u doorgeven in de periode van 15 oktober t/m 30 november. Eco-punten en -premie worden op basis van hiervan bepaald.
 • Groene braak en kruidenrijke bufferstroken ziet de overheid niet als landbouwgrond. Het telt daardoor niet meer in de gebruiksnormen mest en het telt niet mee als bouwlandareaal binnen de 80% graslandeis ten behoeve van derogatie. 
 • Topografische percelen bos groter dan 1,5 hectare tellen in zijn geheel niet mee als subsidiabele grond, binnen 4% niet-productief areaal en/of eco-regeling.
 • Als u landschapselementen (sloten, bosjes, houtwallen, etc.) in beheer heeft, maar niet heeft ingetekend, dan kan RVO ze mogelijk alsnog toevoegen. Hierdoor kan het gebeuren dat u onvoldoende eco-punten behaalt en/of voor de eco-premie niet in de gewenste klasse uitkomt. RVO kan oordelen dat een element tot het bedrijf behoort.

Tot slot een tip

Geef uw eco-activiteiten ruim op. Na 15 mei kunt u geen eco-activiteiten toevoegen, wel (deels) afmelden. Heeft u vragen over de GLB-regeling of wilt u weten welke eco-activiteiten op uw bedrijf passen, om meer premie te ontvangen, neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult. Bel 088-0248135 of mail naar mestwetgeving@forfarmers.eu.