Waar ben je naar op zoek?

Uitkomsten onderzoek geurreductie luchtwassers

Sector Nieuws Sector Nieuws9-4-2018

In 2015 werden in het tussenadvies van de bestuurlijke werkgroep evaluatie geurhinder twijfels geuit over de prestaties van luchtwassers. Dit heeft ertoe geleid dat het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Wageningen University & Research (WUR) opdracht heeft gegeven nader onderzoek te doen naar de rendementen voor geurverwijdering van de luchtwassers, met name combi luchtwassers. Dinsdag 3 april is het onderzoeksrapport van Wageningen UR naar de geurreductie van luchtwassers aangeboden aan de Tweede Kamer. In het onderzoek is op zo’n vijftig bedrijven met luchtwassers de geurreductie gemeten. Uitkomst is dat gecombineerde luchtwassers veel minder geur reduceren dan beloofd. In plaats van de gemiddelde vastgestelde geurreductie van 70-85% behalen combiwassers in werkelijkheid slechts een gemiddelde geurreductie van 40%. De biologische en chemische luchtwassers halen wel de geurreductie waarvoor ze erkend zijn.

Gevolgen voor lopende procedures en nieuwe aanvragen
De geurreductiepercentages van combiwassers worden in de Regeling geurhinder en veehouderij aangepast en gelijkgesteld met de geurreductiepercentages van enkelvoudige luchtwassers. Het ministerie gaat samen met IPO en VNG nog bespreken hoe de beoordeling van lopende vergunningsprocedures en in gang gezette investeringen op een zorgvuldige wijze plaats kan vinden, rekening houdend met de omstandigheden van het geval.

Gevolgen voor bestaande bedrijven
Voor bestaande bedrijven met een combi luchtwasser die niet worden gewijzigd, of die een vervangingsinvestering willen doen waarbij de geurbelasting en het aantal dieren van een of meerdere diercategorieën niet toeneemt, verandert er niets. De ondernemer heeft de investering immers gedaan op basis van een vergunning die door het bevoegd gezag is afgegeven en mag dus handelen in overeenstemming met die vergunning. Dit geldt ook voor een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Oorzaken
Op dit moment is niet bekend wat de exacte oorzaak is van de tegenvallende resultaten van combiwassers. Het meten van geur kent grote onzekerheden. In het onderzoeksrapport worden als andere mogelijke oorzaken voor de lagere prestaties het ontwerp van de luchtwasser, niet uitgevoerd onderhoud en onvoldoende procesbewaking en processturing genoemd. Nader onderzoek zal dan ook gaan plaatsvinden.

Navolgende de link naar de kamerstukken en onderzoeksrapporten: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z05972&did=2018D22770