Waar ben je naar op zoek?

Hoe werkt de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen?

3-6-2019

Eind april is een conceptversie van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) gepubliceerd. Deze regeling bevat twee sporen: een saneringsspoor (eerste spoor), van € 120 miljoen, en een verduurzamingsspoor, waarvoor € 60 miljoen beschikbaar is. Medio juni wordt naar verwachting de definitieve regeling bekend gemaakt. We lichten de opzet van de regeling alvast toe.

subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Doel en openstelling subsidieregeling

Het doel op korte termijn is vermindering van geuroverlast door varkenshouderijlocaties door definitieve beëindiging van het bedrijf en productiecapaciteit definitief uit de markt te halen. Hierbij biedt de overheid een financiële stimulans aan ondernemers zonder welke het stoppen van de onderneming geen reële mogelijkheid is. Hiermee wordt de varkenshouderij in Nederland duurzaam gesaneerd. Voor deze sanering is € 120 miljoen gereserveerd. Belangrijkste doelstellingen: Krimp van varkensstapel en aantal varkenshouderijlocaties, afname productie dierlijke mest, minder ammoniak-, fijnstof- en methaanemissie, bijdrage aan ambitie van veehouderij in Klimaatakkoord en verbetering van leefklimaat in buitengebied. 

Het tweede spoor (verduurzamingsspoor) betreft stimulering van investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen in de varkens-, pluimvee- en melkgeitenhouderij. Hiervoor is in totaal een bedrag van € 60 miljoen beschikbaar.

Een aanvraag voor subsidie kunt u van 15 augustus t/m 30 september 2019 indienen.

Welke varkenshouders komen in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deze subsidieregeling als u voldoet aan de volgende criteria:

 • Uw productielocatie is gelegen in concentratiegebied Zuid of Oost zoals gedefinieerd in de Meststoffenwet.
 • Ondernemers die deelnemen aan de zogenaamde stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij zijn uitgesloten van deelname.
 • Op de locatie moet laatste vijf jaar daadwerkelijk zijn geproduceerd en elke stal/gebouw moet onafgebroken zijn gebruikt.
 • De betaling, levering en installatie van de ammoniakreducerende-systemen vinden plaats binnen drie jaar na de datum van subsidieverlening.
 • Voor de aanschaf- en installatiekosten ontvangt u geen andere subsidies.

Rangschikking op basis van geurscore

Uitgangspunt bij bepalen of een varkenshouder in aanmerking komt voor de subsidie is een rangschikking op geurscore op basis van V-stacks gebied. Er moet sprake zijn van significante geurbelasting op geurgevoelige objecten. In een straal van 1.000 meter tellen objecten > 2.0 odour mee, waarbij met een weegfactor en optelling van objecten de totale geurscore wordt berekend. Deze moet minimaal 0,4 bedragen. Belangrijke voorwaarden:

 • Geurscore op basis van V-stacks gebied moet minimaal 0,4 bedragen.
 • Afvoer van dieren en mest.
 • Intrekken van varkensrechten, minimaal 80% van benodigde varkensrechten op basis van gemiddeld benodigde varkenseenheden in 2018.
 • Sluiten productiecapaciteit van intensieve veehouderij. Dit geldt ook voor stallen van andere intensieve sectoren zoals pluimvee, vleeskalveren en –stieren en melkgeiten.
 • Ondernemers met twee of meer locaties kunnen één locatie aanmelden, andere locatie(s) behoeven hier géén onderdeel van te zijn.
 • Intrekken omgevingsvergunning met betrekking tot deel varkenshouderij en indien van toepassing overige intensieve veehouderij-diersoorten.
 • Verzoek wijziging bestemmingsplan, waarbij bestemming van intensieve veehouderij van locatie afgehaald wordt.
 • Contractuele verbintenis ondernemer met betrekking tot toekomstige veehouderijactiviteiten, onder andere zich onthouden van intensieve veehouderij-activiteiten op de te sluiten locatie.
 • Sloopverplichting van stallen intensieve veehouderij binnen 14 maanden na subsidieverstrekking.

Subsidiebedrag en uitbetaling

Het subsidiebedrag voor de varkenshouder bestaat uit 2 componenten:

 1. Bijdrage voor geheel of gedeeltelijk laten vervallen varkensrechten: 100%.
 2. Bijdrage voor waardeverlies gebouwen/bouwwerken ten behoeve van varkenshouderij op basis van gecorrigeerde vervangingswaarde: 65%.

Deze regeling werkt met uitbetaling van voorschotbedragen:

 • 10% binnen 6 weken na ontvangst bij RVO van ondertekend contract.
 • 70% van bedrag op het moment dat aangetoond is dat dieren weg zijn, varkensmest afgevoerd is, kennisgeving intrekken varkensrechten gedaan is, milieuvergunning ingetrokken is bij gemeente en gemeente verzoek van wijziging bestemmingsplan in behandeling heeft genomen.
 • De resterende 20% wordt uitbetaald na voldoen aan sloopverplichting en nadat varkenshouders vaststellingsverzoek heeft gedaan uiterlijk binnen 14 maanden na subsidieverlening.

Meer weten of hulp bij aanvragen?

De tot nu toe gepubliceerde subsidieregeling is een conceptversie. Diverse (adviserende) instanties kunnen nog op- en aanmerkingen inbrengen op de regeling. Een publicatie van de definitieve regeling verwachten we medio juni 2019. Heeft u vragen over de regeling of heeft u hulp nodig bij de aanvraag van subsidie? Neem dan contact op met Arjan Laarhuis, specialist MDV en Subsidies van FarmConsult via 0573 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu.