Waar ben je naar op zoek?

Subsidiemogelijkheden voor groen-economische investeringen

Advies van onze specialist Advies van onze specialist24-12-2021

Wilt u uw landbouwbedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of gaat u met anderen samenwerken aan een duurzaam verdienmodel voor de sector? Dan zijn er twee subsidiemogelijkheden. 

RVO heeft twee modules met interessante subsidies vanuit het Economisch Herstelfonds (EHS) waarop u tot en met 14 februari kunt inschrijven:

 1. Investeren in groen-economisch herstel.
 2. Samenwerken aan groen-economisch herstel.

Vanuit dit Economisch Herstelfonds voegt de overheid € 52,4 miljoen toe aan het budget van 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) voor dit jaar en 2022. We lichten de hoofdlijnen van de regeling toe.

Mestvergisting
1

Subsidieregeling 1: ‘Investeren in groen-economisch herstel’

Deze regeling is gericht op elke landbouwer. U kunt een subsidieaanvraag indienen  voor investeringen gericht op:

 1. precisielandbouw en smart farming
 2. digitalisering
 3. water, droogte of verzilting
 4. duurzame bedrijfsvoering
 5. natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Per categorie is het budget € 7,1 miljoen. Voor deze regeling heeft RVO een lijst opgesteld met specifieke investeringen waar u subsidie voor kunt aanvragen, bekijk hier de investeringslijst en de lijst met eenheidsprijzen. Onder andere de volgende investeringen komen in aanmerking:

 • precisieberegening, -bemesting en -gewasbescherming
 • opbrengst- en NIRS-meting
 • machines voor niet kerende grondbewerking
 • veldrobots voor onkruidbestrijding
 • stalsystemen zoals potstallen
 • mesttechnieken zoals mestvergisters, mestverwerkingsinstallaties zoals meststrippers, mestscheiding en bovenwettelijke mestopslag
 • overdekte was- en spoelplaatsen voor spuitmachines
 • elektrische voertuigen

Belangrijke punten subsidieregeling groen-economisch herstel
Vanwege het bijzondere karakter van het Economisch Herstelfonds is het subsidiepercentage voor investeringen 60% en voor landbouwers jonger dan 41 maximaal 75%. Let op: de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) wordt dit jaar niet opengesteld! U kunt voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen, waarbij het subsidiebedrag minimaal € 25.000 moet bedragen en er maximaal € 150.000 uitgekeerd wordt. Het betreft een zogenaamde Tender-regeling, dus iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering. Bij overtekening vindt toekenning plaats op basis van hoeveelheid punten. De opdrachtbevestiging mag niet vóór de subsidieaanvraag aangegaan zijn en de investering vindt plaats binnen twee jaar na de aanvraag.

Deze regeling is open van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022.

2

Subsidieregeling 2: ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’

Als u wilt samenwerken met verschillende partijen in de landbouw op één van onderstaande thema’s, dan is de regeling ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’ juist interessant. Deze regeling is er in de volgende categorieën:

 1. (Door)ontwikkelen duurzame waardeketens.
 2. Innovatieve digitalisering gericht op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.
 3. Gebiedsgerichte pilots voor regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging.
 4. Sectorale initiatieven ter versterking van de regierol bij verduurzamen voedselsysteem.
 5. Samenwerkingsverbanden voor managementmaatregelen ter beperking ammoniakemissie.

Voor de categorieën 1, 2, 4 en 5 geldt per project een subsidiebedrag van minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000. Voor categorie 3 zijn het minimum- en maximumbedrag vastgesteld op respectievelijk € 300.000 en € 2 miljoen.

Ook deze regeling is van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 opengesteld.

Meer weten of subsidie aanvragen?

Wilt u uw subsidiekansen volop benutten, neem dan contact op met Arjan Laarhuis, subsidiespecialist FarmConsult, via telefoon 0573-288961 of 06-51210778 of vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier subsidieregeling Economisch Herstelfonds

Wilt u weten of de subsidieregeling van het Economisch Herstelfonds voor u interessant is? Vul dan hier uw gegevens in, dan nemen we contact met u op. Heeft u een spoedvraag? Bel dan met FarmConsult via 0573 - 28 89 89.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens