Waar ben je naar op zoek?

Subsidie stalinnovaties opengesteld

27-5-2020

De Subsidiemodules ‘brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv)’ staan vanaf 25 mei 2020 open voor deelname. Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen gebruik maken van deze subsidiemodules. De technieken moeten zorgen voor minder broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof/endotoxinen. We lichten de subsidieregeling toe.

Combiluchtwasser

Twee subsidiemodules

Er zijn twee subsidiemodules: een innovatiemodule en een investeringsmodule.

 • De innovatiemodule is bedoeld voor het ontwikkelen, testen en vervolgens gaan gebruiken van een nieuwe techniek of managementmaatregel. Deze subsidiemodule staat voor de eerste keer van 25 mei 2020 tot en met 15 juli 2020 17.00 uur open voor deelname.
 • De investeringsmodule is bedoeld voor het in gebruik nemen van de nieuwe techniek(en) bij veehouderijen. Deze zijn doorgemeten en in gebruik en het betreffen hiermee innovaties die zich al bewezen hebben. Deze subsidiemodule opent naar verwachting begin juli 2020, waarschijnlijk eerst voor de pluimveehouderij.

Voor beide modules geldt dat ze tot en met 2024 twee keer per jaar worden opengesteld.

Subsidie innovatiemodule

De innovatie moet zorgen voor minder broeikasgassen (methaan), ammoniak, geur en fijnstof/endotoxine. Het gaat om een vermindering van deze emissies aan de bron. Andere relevante informatie over de innovatiemodule staat in onderstaand overzicht.

Subsidie innovatiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen
Figuur 1: Subsidie innovatiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

Voorwaarden voor subsidie

Voor het verkrijgen van subsidie zijn de volgende voorwaarden gesteld: 

 • Het betreft een investering in technieken, installaties, apparatuur, machines en uitrusting. Of er wordt geïnvesteerd in managementmaatregelen. Een combinatie hiervan is niet mogelijk.
 • De innovatie voldoet aan de wettelijke emissiegrenswaarden.
 • Het niveau van dierenwelzijn en brandveiligheid op een veehouderijlocatie mag door de innovatie niet verminderen.
 • De innovatie zorgt voor een brongerichte verduurzaming in de stal. Dus de innovatie richt zich op de bron van de broeikasgas- en stalemissies en verlaagt deze zoveel mogelijk.
 • De veehouder is eindgebruiker van de innovatie.
 • Een veehouder werkt samen met ten minste één onderzoeksorganisatie. De veehouder en onderzoeksorganisatie vragen de subsidie samen aan.
 • De onderzoeksorganisatie laat de resultaten op internet zien.
 • Houdt u vleeskalveren? Dan moet u uw vee minimaal 40% vast voer geven.
 • Er wordt gewerkt met een puntensysteem. Een minimale score van 14 punten is vereist bij de beoordelingscriteria. Voor een melkveehouder is dit minimaal 29 punten.
 • De innovatie vermindert de broeikasgas- en stalemissies met een minimaal percentage dat geldt voor de specifieke sector. Informatie hieromtrent is opgenomen in de tabellen op de RVO-site.

Beschikbaar subsidiebudget

Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 19,1 miljoen beschikbaar. Voor onderverdeling per sector zie figuur 1. Dit budget wordt verdeeld onder de aanvragers die het hoogst scoren op een aantal criteria. Dit betreft onderstaande 4 criteria, waarbij voor melkveehouders sprake is van een 5e criterium. De aanvraag scoort hoger als de innovatie:

 1. Zorgt voor minder broeikasgas- en stalemissies (wegingsfactor 3).
 2. Economische kansen biedt (wegingsfactor 2).
 3. Zorgt voor een verbetering van het dierenwelzijn en de brandveiligheid op een veehouderijlocatie (wegingsfactor 1).
 4. Internationaal vernieuwend is (wegingsfactor 1).
 5. Vijfde criterium voor melkveehouders: u scoort 15 punten als het vee bij gebruik van de innovatie voldoet aan het Convenant Weidegang, ofwel minimaal 120 dagen per jaar minimaal 6 uren per dag buiten de stal staat. Indien geen weidegang wordt toegepast is de score hier 0 punten.

De aanvragen die aan de voorwaarden voldoen rangschikt RVO met deze criteria. Het budget gaat vanzelfsprekend naar de aanvragers die hier het hoogst op scoren.

Maximale subsidie per fase

Een innovatieproject bestaat uit 3 fasen zoals hieronder benoemd. Voor de kosten van het doormeten in fase 2 geeft RVO de subsidie aan de onderzoeksorganisatie. In fase 3 krijgt de veehouder subsidie voor de afschrijving van investeringen in fase 1. De innovatie moet dan klaar zijn om te gebruiken op de veehouderijlocatie. Voor iedere veehouderijlocatie is sprake van een maximaal subsidiebedrag.

 1. Onderzoeks- en ontwikkelingsfase: Het maximale subsidiebedrag is € 750.000 voor bestaande stallen en € 1 miljoen voor nieuwe typen stalsystemen.
 2. Emissiemetingenfase: Het maximale subsidiebedrag is € 200.000.
 3. Resterende productieve levensduurfase: Het maximale subsidiebedrag is € 350.000 en voor de totale onderneming € 500.000.

Mee info of hulp bij subsidieaanvraag

Neem voor meer informatie over deze subsidieregeling óf hulp bij uw subsidieaanvraag contact op met Arjan Laarhuis, specialist MDV en Subsidies van FarmConsult. Hij is bereikbaar onder nummers 0573-288961 of 06-51210778 of per mail arjan.laarhuis@forfarmers.eu.