Waar ben je naar op zoek?

Subsidie sanering varkenshouderijen open

21-10-2019

Op 10 oktober jl. is de definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) gepubliceerd. Subsidieaanvragen kunt u indienen van 25 november 2019 9.00 uur t/m 15 januari 2020 17.00 uur. In dit artikel leest u de voorwaarden en procedure.

Dit is de uitwerking van het eerste spoor, het zogenaamde saneringsspoor, waarvoor totaal € 180 miljoen is gereserveerd. Het tweede verduurzamingsspoor richt zich op stimulering van investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen in de varkens-, pluimvee- en melkgeitenhouderij, van totaal een bedrag van €60 miljoen. De uitwerking van dit tweede spoor wordt later gepubliceerd.

sanering varkenshouderij

Rangschikking alleen o.b.v. geurscore

Of u in aanmerking komt voor de subsidie hangt af van de geurscore op basis van V-stacks gebied. Of uw bedrijf in de buurt van een Natura 2000 gebied ligt, speelt in deze regeling dus geen rol. Er moet sprake zijn van significante geurbelasting op permanent bewoonde woningen. In een straal van 1.000 meter tellen woningen > 2.0 odour mee. Met een weegfactor en optelling van objecten wordt de totale geurscore van uw bedrijf berekend. Deze moet minimaal 0,4 bedragen. Hierbij geldt dat hoe hoger de geurscore uitvalt, hoe groter de kans is op verkrijgen van subsidie.

Welke varkenshouders komen in aanmerking?

Belangrijke voorwaarden

 • Uw productielocatie ligt in concentratiegebied Zuid of Oost zoals gedefinieerd in bijlage I van Meststoffenwet. In verband met grenscorrecties en herindelingen van gemeenten bepaalt de postcode van uw locatie of u in één van de concentratiegebieden ligt.
 • Ondernemers die deelnemen aan de stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij zijn uitgesloten van deelname.
 • Uw omgevingsvergunning milieu of OBM in combinatie met daadwerkelijk toegepaste huisvestingssystemen voldoet aan het Besluit Emissiearme huisvesting.
 • Op uw locatie heeft u de laatste vijf jaar daadwerkelijk geproduceerd en elke stal of gebouw is onafgebroken gebruikt.
 • U houdt zich aan de wettelijke eisen van varkenshouderij (geen strafrechtelijke overtredingen Besluit houders dieren e.d.).
 • U heeft het uitbreidingsverbod van de Meststoffenwet niet overtreden (geen strafrechtelijke boetes mestboekhouding, tekort varkensrechten, tekort VVO’s etc.).
 • De geurscore van uw bedrijf op basis van V-stacks gebied bedraagt minimaal 0,4. Bij de berekening van geuroverlast worden alleen permanent bewoonde woningen binnen een straal van 1.000 meter rondom uw locatie meegenomen. 
 • U sluit een contractuele verbintenis met de staat over toekomstige veehouderijactiviteiten. Hierin staat onder andere dat u zich onthoudt van intensieve veehouderij-activiteiten op de te sluiten locatie.
 • Deze verbintenis moet binnen acht weken na beschikking subsidieverlening ondertekend bij RVO binnen zijn.
 • Indien deze te laat binnen is, gaat uw bedrijf van de lijst af en komt uw bedrijfslocatie een reservelijst.
 • Afvoer van dieren en mest gebeurt binnen acht maanden na subsidiebeschikking.
 • Binnen acht maand na subsidiebeschikking trekt de overheid uw varkensrechten in. U moet op de dag van subsidieaanvraag minimaal 80% van benodigde varkensrechten (op basis van gemiddeld benodigde varkenseenheden in 2018) in eigendom hebben.
 • U sluit de productiecapaciteit van intensieve veehouderij. Dus óók stallen van andere intensieve sectoren zoals pluimvee, vleeskalveren en –stieren en melkgeiten.
 • Ondernemers met twee of meer locaties kunnen één locatie aanmelden. Andere locatie(s) hoeven géén onderdeel van de subsidieaanvraag te zijn.
 • Binnen acht maanden na beschikking trekt u uw omgevingsvergunning met betrekking tot varkenshouderij in of u past deze aan. Indien van toepassing geldt dit ook voor overige intensieve veehouderijdiersoorten.
 • Binnen acht maanden na beschikking trekt u uw vergunning Wet natuurbescherming in of u past deze zodanig aan, dat uw vergunning alleen nog betrekking heeft op niet-intensieve diersoorten.
 • Binnen acht maanden na beschikking doet u een verzoek wijziging bestemmingsplan, waarbij bestemming intensieve veehouderij van uw locatie afgehaald wordt.
 • Stallen, mestkelders en eventueel andere toebehoren voor de varkenshouderij heeft u binnen veertien maanden na subsidieverstrekking gesloopt en verwijderd. Starten met sloop mag pas na kennisgeving door RVO van het verkrijgen van het voorschot van 70%.

 

Onderaan dit artikel hebben we de procedure voor u samengevat in een handig stroomschema.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor de varkenshouder bestaat uit twee componenten:

 1. Bijdrage voor het geheel of gedeeltelijk laten vervallen varkensrechten: 100%. Hierbij hanteert de overheid de op 21 november 2019 geldende dagprijs als marktconforme vergoeding voor de varkensrechten.
 2. Bijdrage voor waardeverlies van gebouwen/bouwwerken voor de varkenshouderij op basis van gecorrigeerde vervangingswaarde: 65%.

Voorschot subsidie

 • U ontvangt 10% van het bedrag uiterlijk zes weken na ontvangst bij RVO van ondertekende contractuele verbintenis tussen ondernemer en staat.
 • U krijgt 70% van het subsidiebedrag uiterlijk zes weken nadat bij RVO aangetoond is dat de dieren weg zijn, de varkensmest is afgevoerd, kennisgeving intrekken varkensrechten gedaan is, uw milieuvergunning is ingetrokken bij de gemeente, uw vergunning Wet Natuurbeheer ingetrokken of gewijzigd is bij de provincie en bij uw gemeente een verzoek van wijziging bestemmingsplan in behandeling is genomen. De NVWA voert een fysieke controle uit van afvoer dieren en (verpompbare) mest.
 • De overheid betaalt de resterende 20% uit nadat u voldaan heeft aan alle (sloop-)verplichtingen en nadat u een vaststellingsverzoek heeft gedaan. Dit vaststellingsverzoek moet uiterlijk binnen dertien weken na afloop van de periode van veertien maanden na subsidiebeschikking (uiterlijke sloop- en verwijderingstermijn) binnen zijn.

Heeft u advies of ondersteuning nodig?

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft en er veel op u afkomt als u wilt deelnemen aan deze subsidieregeling. Onze subsidiespecialist Arjan Laarhuis helpt u graag met een goed advies of het correct indienen van uw subsidieaanvraag. Neem hiervoor contact op met FarmConsult 0573 – 28 89 89 of farmconsult@forfarmers.eu.

Stroomschema Subsidie sanering varkenshouderij

Stroomschema Subsidie sanering varkenshouderij