Waar ben je naar op zoek?

Strengere regels voor Brabantse mestverwerkers

Sector Nieuws Sector Nieuws30-4-2018

Verwerkt u mest en valt u onder bevoegd gezag van provincie Noord-Brabant? Dan krijgt u te maken met strengere regels. Gedeputeerde Staten van Brabant past haar beleid aan om potentiële risico’s voor de volksgezondheid bij mestverwerking te beperken. 

Uitstoot bio-aerosolen

De strengere regelgeving moet het risico op stofuitstoot met resten van bacteriën en virussen (zogenaamde bio-aerosolen) met emissiebeperkende maatregelen verkleinen. De strengere regels worden alleen getoetst bij nieuwe vergunningaanvragen. Daarbij maakt de provincie onderscheid tussen bestaande en nieuwe activiteiten. Voor nieuwe activiteiten gelden de nieuwe eisen. Bij bestaande mestverwerkingsinstallaties maakt de provincie een afweging tussen de economische haalbaarheid en het effect van de maatregelen voor de omgeving.

Bio-aerosolen

Wat zijn de nieuwe eisen bij mestverwerking?

  • U bent verplicht om de mest te verhitten tot minimaal 70 graden (hygiëniseren).
  • U moet de uitstoot van stof zoveel mogelijk beperken en bovendien de uitstoot gaan meten. 
  • Op- en overslag van mest mag voortaan alleen nog binnen gebeuren. Bij voorkeur in een luchtdicht systeem of een luchtdicht afgesloten ruimte. 
  • De afgevoerde lucht moet u behandelen om de uitstoot van bio-aerosolen te verminderen.

Om de vijf jaar moet u aantonen dat u voldoet aan de eisen of dat u extra maatregelen heeft genomen om de uitstoot te verminderen.

Eisen gelden alleen voor mestverwerkers onder provinciaal gezag

In Brabant zijn er 40 bedrijven die onder bevoegd gezag van de provincie vallen. De overige bedrijven vallen onder gezag van de gemeente en daar gelden deze aangescherpte regels niet voor. Dat geldt ook voor de meeste bedrijven die met een mobiele mestscheider werken. Voor mestverwerking op eigen bedrijf verleent de provincie alleen nog vergunningen voor verwerking van maximaal 25.000 kuub bedrijfseigen mest per jaar. Hiervoor geldt dat de op- en overslag van de mest niet in de open lucht mag plaatsvinden.

Bron: Boerderij