Waar ben je naar op zoek?

Stikstofmaatregelen voor landbouw

13-11-2019

Woensdag 13 november heeft het kabinet in een brief de eerste maatregelen aangekondigd voor de oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek. De maatregelen zijn vooral bedoeld om weer ruimte te bieden voor woningbouw en infrastructuurprojecten, maar bevat ook interessante punten voor de landbouw. We lichten de landbouwmaatregelen toe.

Daling stikstofdepositie op korte termijn 

Het kabinet kiest voor drie maatregelen die volgens haar op korte termijn zijn in te voeren en leiden tot een spoedige daling van de stikstofdepositie:

  1. Snelheidsverlaging overdag op rijkswegen
  2. Andere samenstelling veevoer
  3. Warme saneringsregeling varkenshouderij

Twee van de drie (bron)maatregelen hebben betrekking op de landbouw. Over de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij vindt u meer informatie in ons artikel ‘Subsidie sanering varkenshouderijen open’. Door aanpassing van de samenstelling van het veevoer wil het kabinet de ammoniakuitstoot uit de veehouderij verminderen. Het kabinet werkt deze maatregel nog verder uit en wil het voor boeren aantrekkelijk maken om hiermee aan de slag te gaan.

Veevoer

Kabinet wil nieuwe generieke drempelwaarde

In december 2019 komt het kabinet met een nieuw pakket aan maatregelen, waarbij het de ambitie is om tot een algemene drempelwaarde te komen voor alle sectoren, dus ook voor de landbouw. Als de stikstofdepositie van projecten onder de drempelwaarde blijft, geldt er een vrijstelling op de natuurvergunningplicht. Voordat het kabinet hierover knopen kan doorhakken, wacht zij eerst het advies van de Raad van State af.

Emissiearme landbouw

In de brief geeft het kabinet aan ondersteuning te bieden aan landbouwers die de keuze maken voor kringlooplandbouw, maar ook aan landbouwers die hun huidige bedrijf willen voortzetten of emissiearm willen uitbreiden. Daarnaast wil het kabinet de regeldruk in de landbouw structureel verlagen door doelen in plaats van middelen voor te schrijven en experimenteerruimte toe te laten. Uit de brief blijkt niet hoe het kabinet dit concreet wil oppakken.

Legalisatie vergunningsvrije activiteiten

Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 zijn activiteiten die onder het PAS vergunningsvrij waren, alsnog vergunningsplichtig geworden. Het kabinet zegt met prioriteit te werken aan een collectieve legalisatie van deze activiteiten. Het gaat dan om projecten waarvoor op 29 mei 2019 de volgende situatie gold:

  1. Het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur e.d. waren opgericht; of
  2. Het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie; of
  3. Het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Omdat initiatiefnemers die een melding hebben gedaan of meldingsvrij activiteiten ontplooien destijds te goeder trouw hebben gehandeld, krijgen zij volgens het kabinet niet te maken met een actieve handhaving vanuit de overheid.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over de provinciale regels of wilt u advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult. Zij staan u graag terzijde. Bel met 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu

U kunt zich via onderstaande button ook aanmelden voor de Ammoniak Alert. Dan ontvangt u een bericht in uw mailbox als er nieuws op dit thema is.

Ammoniak Alert