Waar ben je naar op zoek?

Stikstof: Wat is het nieuwe, provinciale stikstofbeleid voor de veehouderij?

13-12-2019

Op 12 december 2019 zijn de aangepaste, provinciale stikstofregels gepubliceerd voor het verlenen van natuurvergunningen. Deze aanpassing was noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke regels voor onduidelijkheid en opschudding zorgden. We hebben de nieuwe provinciale stikstofregels voor de veehouderij voor u samengevat. Een link naar het volledige document met beleidsregels Wet Natuurbescherming vindt u onderaan dit artikel.

Koeien bij water in wei

Aangepaste provinciale stikstofregels

Met de aangepaste stikstofregels willen de provincies twee zaken bereiken: Enerzijds willen de provincies een toename van stikstofdepositie (= neerslag van uitgestoten stikstof) op beschermde Natura 2000-gebieden voorkomen. Daarnaast willen ze een daling van stikstofdepositie op deze gebieden in gang zetten.

Het nieuwe beleid geldt in alle provincies, in heel Nederland. Dit betekent dat alle veehouders die hun bedrijf willen veranderen of uitbreiden, deze regels in acht moeten nemen. Omdat de provincie Friesland onder voorbehoud heeft ingestemd met de aangepaste regels, zijn de stikstofregels in deze provincie voorlopig nog niet van kracht. Friesland wacht nog op het standpunt van het kabinet over beweiden en bemesten en de invloed hiervan op de voorgestelde beleidsregels. De Provincie Friesland geeft aan dat de Friese beleidsregels uiterlijk 1 februari 2020 in werking zullen treden.

Natuurlijk gelden deze aangepaste regels alleen bij een nieuwe of gewijzigde aanvraag voor een natuurvergunning. Als u op dit moment beschikt over een toereikende natuurvergunning, dan heeft de aanpassing geen gevolgen voor u. Zonder wijziging of uitbreiding van uw plannen kunt u de volledige natuurvergunning benutten.

Stikstofmaatregelen: intern en extern salderen

Voor de wijziging of uitbreiding van uw bedrijf dient u een natuurvergunning aan te vragen bij uw provincie. Uit deze aanvraag moet blijken dat de stikstofdepositie niet toeneemt. Hiervoor kunt u gebruik maken van maatregelen als ‘intern salderen’ en/of ‘extern salderen’: 

  • Bij intern salderen investeert u binnen uw eigen bedrijfslocatie in extra stikstofmaatregelen, zodat ruimte vrijkomt voor andere activiteiten. 
  • Bij extern salderen koopt u ammoniakrechten van een andere locatie, zodat deze extra ruimte verplaatst kan worden naar uw eigen bedrijfslocatie om beoogde activiteiten mogelijk te maken.

Uitgangspunt: feitelijk gerealiseerde (stal)capaciteit

Feitelijk gerealiseerde capaciteit
Figuur 1: Schematische weergave feitelijk gerealiseerde capaciteit

De provinciale stikstofregels hanteren als uitgangspunt dat intern of extern salderen uitsluitend is toegestaan met de feitelijk gerealiseerde (stal)capaciteit (zie figuur 1). Dit betekent dat u in de vergunningaanvraag uit moet gaan van wat feitelijk gebouwd is en dat de niet-gerealiseerde capaciteit komt te vervallen.

Wat zijn de voorwaarden voor intern salderen?

Ten opzichte van de oorspronkelijke regels is de koppeling met dier- en fosfaatrechten geschrapt en is de toetsing aan het Besluit emissiearme huisvesting verduidelijkt. De belangrijkste voorwaarden voor intern salderen zijn:

1

Feitelijk gerealiseerde stalcapaciteit

Uitgangspunt is de feitelijk (en legaal) gerealiseerde stalcapaciteit. Vergunde ruimte die niet gebouwd is, mag u niet meenemen als u intern wil salderen om een andere activiteit mogelijk te maken.

2

Koppeling emissiearme huisvesting

Er is een koppeling gelegd met het Besluit emissiearme huisvesting om te voorkomen dat emissieruimte van stalsystemen die niet langer zijn toegestaan, ingezet kan worden.

3

Saneringsregelingen

Intern salderen is niet mogelijk met rechten die vrijkomen door deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen of een andere saneringsregeling.

4

Volledige vergunning benutten

In de volgende situaties kan de provincie toch uitgaan van de vergunde situatie (dus inclusief niet-gerealiseerde capaciteit):

  • Het project is nog niet volledig gerealiseerd, maar u heeft wel aantoonbaar stappen gezet met het oog op de volledige realisatie (de fundering is bijvoorbeeld gereed).
  • U bent nog niet begonnen met de realisatie van het uitbreidingsproject, maar daarvoor waren al wel aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan (bijvoorbeeld de aankoop van grond of van dier- of fosfaatrechten, een contract met een aannemer inclusief boetebeding).
  • Het project is noodzakelijk voor de doelen in een Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld een bedrijfsverplaatsing).
  • U heeft al een innovatieve staltechniek vergund, maar wenst verdergaande stikstofreducerende technieken toe te passen.

Welke voorwaarden gelden bij extern salderen?

De belangrijkste voorwaarden voor extern salderen zijn:

1

Feitelijk gerealiseerde stalcapaciteit

U mag alleen uitgaan van de feitelijk (en legaal) gerealiseerde stalcapaciteit. Vergunde ruimte die niet gebouwd is, kunt u niet als ammoniakrecht aan- of verkopen.

2

30% afroming

U kunt 70% van de feitelijk gerealiseerde capaciteit daadwerkelijk als ammoniakrecht aan- of verkopen. De overige 30% wordt afgeroomd ten behoeve van de natuur.

3

Natura 2000-gebied

U kunt wel met 100% van de feitelijk gerealiseerde capaciteit salderen, als het project noodzakelijk is voor de doelen in een Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld een bedrijfsverplaatsing).

4

Koppeling emissiearme huisvesting

Er is een koppeling gelegd met het Besluit emissiearme huisvesting om te voorkomen dat emissieruimte van stalsystemen die niet langer zijn toegestaan, aan- of verkocht kan worden.

5

Saneringsregelingen

U mag niet salderen met vrijkomende rechten van veehouders die deelnemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij of een vergelijkbare saneringsregeling.

6

Salderen met dier- en fosfaatrechten

Verder is extern salderen met een veehouderij die op 4 oktober 2019 beschikte over dierrechten pas mogelijk na de inwerkingtreding van landelijke wetgeving over het extern salderen met dier- en fosfaatrechten. Naar verwachting treedt deze wetgeving begin 2020 (streefdatum 1 februari 2020) in werking.

Start vergunningverlening vanaf januari 2020

Voor het aanvragen van een natuurvergunning dient de veehouder volgens de aangepaste provinciale stikstofregels gebruik te maken van het programma AERIUS Calculator. Dit programma is nu nog niet geschikt voor veehouderijen met verticale mechanische ventilatie en/of gelegen zijn binnen drie kilometer afstand van Natura 2000-gebieden. De versie van de AERIUS Calculator waar alle landbouwbedrijven mee uit de voeten kunnen, is volgens de minister in januari 2020 beschikbaar. Pas dan kan de vergunningverlening voor veel veehouderijen weer van start gaan. Voor aanvragen waarbij sprake is van extern salderen zal dit naar verwachting dus later zijn in verband met inwerkingtreding wetgeving rondom salderen met dier- en fosfaatrechten.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over de provinciale regels of wilt u advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult. Zij staan u graag terzijde. Bel met 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu

U kunt zich via onderstaande button ook aanmelden voor de Ammoniak Alert. Dan ontvangt u een bericht in uw mailbox als er nieuws op dit thema is.

Aanmelden Ammoniak Alert

Beleidsregels Wet Natuurbescherming

Lees hier de volledige tekst Beleidsregels Wet Natuurbescherming rondom de aangepaste stikstofregels.