Waar ben je naar op zoek?

Stikstof extern salderen nu mogelijk in vijf provincies

1-10-2020

Na Limburg hebben ook de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Gelderland en Overijssel in de afgelopen week het (tijdelijk) overdragen (‘extern salderen’) van ammoniakrechten door landbouwbedrijven mogelijk gemaakt. Er zit overlap in de besluiten van de provincies, maar zijn er ook verschillen. Wat kan waar? We geven u een verkort overzicht.

Stallenbouw

Vooraf melden

Overdracht van ammoniak moet u te allen tijde vooraf, dus vóór het indienen van een vergunningaanvraag, melden bij de provincie. Deze melding moet gegevens bevatten van degene die ammoniakrechten overdraagt (‘saldogever’), degene die de ammoniakrechten verkrijgt (‘saldo-ontvanger’) en de daarbij horende stikstofemissie en -depositie. Doel is om de beoogde transacties vast te leggen in een ‘Stikstofregistratiesysteem’, zodat provincies de ontwikkelingen kunnen volgen en vooraf kan toetsen aan het provinciale beleid.

Verleasen ammoniakrechten

Bij verleasen draagt de saldogever voor een periode van maximaal twee jaar de vergunde ammoniakrechten gedeeltelijk of geheel over aan een saldo-ontvanger. Verleasen is alleen mogelijk bij projecten die een tijdelijke depositie hebben. Denk aan de aanleg van infrastructuur, het bouwrijp maken van woonwijken en/of industrieterreinen of de realisatie van een windmolen. Nieuw is dat dit nu ook mogelijk is bij bedrijven waar stikstofemissie is door het houden van dieren. Dit is momenteel mogelijk in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland. Vanaf 15 oktober 2020 kan verleasen ook in Overijssel.

Verkopen ammoniakrechten

Het extern salderen door middel van (definitief) verkopen van ammoniakrechten aan andere locaties kan momenteel in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Vanaf 15 oktober 2020 kan verkoop ook in Overijssel. In de komende weken moet blijken hoe de resterende provincies extern salderen gaan invullen. Verkoop in Gelderland is voorlopig nog niet toegestaan.

Wilt u ammoniakrechten (ver)leasen of (ver)kopen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van extern salderen, neem dan contact op met FarmConsult. Onze specialisten kunnen u ondersteunen in benodigde werkzaamheden en berekeningen en adviseren en/of bemiddelen bij de (ver)koop en/of (ver)lease van rechten. FarmConsult is bereikbaar op (0573) 28 89 89 of via farmconsult@forfarmers.eu.