Waar ben je naar op zoek?

Regeling gerichte opkoop veehouderijen van start

8-11-2020

Om gevoelige Natura 2000-gebieden te beschermen en de stikstofbelasting op deze gebieden verder omlaag te brengen, heeft de overheid de Regeling gerichte opkoop veehouderijen in het leven geroepen. Op 4 november 2020 is deze regeling opengesteld en deelname is mogelijk tot 1 november 2021. Wat houdt de regeling in en voor wie is deze bedoeld?

Veehouderij

Aankoop en beëindiging

Eén van de pijlen die de overheid inzet om de stikstofuitstoot te reduceren is het opkopen en definitief beëindigen van veehouderijen in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden. De provincie koopt bedrijven met een piekbelasting op en krijgt hier van het Rijk een uitkering voor. De minister van LNV stelt hiervoor maximaal 95 miljoen beschikbaar.

Welke veehouderijen komen in aanmerking voor deze regeling?

Deelname aan de regeling is op vrijwillige basis. Provincies kunnen veehouderij echter benaderen voor deelname, omdat de regeling onderdeel is van hun gebiedsproces. Veehouderijen die besluiten tot deelname moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • De afstand van de veehouderij tot een stikstofgevoelig gebied is maximaal 10 km.
  • Veehouderij ligt op het grondgebied van de provincie.
  • Veehouderij heeft het afgelopen jaar 2 mol stikstof per ha per jaar uitgestoten.
  • Het opgekochte bedrijf mag niet elders in Nederland een veehouderij vestigen of overnemen (ook niet via deelneming).

De provincie zorgt er vervolgens planologisch voor dat er op de plek van het opgekochte bedrijf geen veehouderij meer kan plaatsvinden.

Vervolgstappen opkoopregeling

Binnen één jaar na het sluiten van de overeenkomst (of binnen de gangbare termijn van de desbetreffende diersoort indien de termijn langer is dan één jaar) moeten de activiteiten op het bedrijf zijn verwijderd, komen de productierechten te vervallen en is de Natuurvergunning en milieuvergunning ingetrokken. De provincie zorgt er vervolgens planologisch voor dat er op de plek van het opgekochte bedrijf geen veehouderij meer kan plaatsvinden.

Hoe komt de koopsom tot stand?

De koopsom van de veehouderij is gebaseerd op de marktwaarde. Deze marktwaarde is opgebouwd uit de waarde van de bedrijfsmiddelen, bedrijfsgebouwen en de landbouwgrond. Daarnaast is de uitkering bedoeld voor de aankoop van productierechten en het slopen van de bedrijfsgebouwen.

Wel of juist niet deelnemen aan de regeling?

Benadert de provincie u voor deelname aan de regeling of overweegt u zelf om deel te nemen en heeft u daarbij advies nodig? De specialisten van FarmConsult staan u graag terzijde met een gedegen advies. Neem hiervoor contact met ons op via 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu