Waar ben je naar op zoek?

Provincie Utrecht presenteert Landbouwvisie 2018

18-7-2018

Gedeputeerde Staten hebben de 'Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 – perspectief voor de landbouw' ter vaststelling naar Provinciale Staten gestuurd. We hebben de hoofdpunten alvast voor u samengevat.

Toekomstvisie

Landbouw in 2050

De Landbouwvisie beschrijft het gewenste toekomstbeeld voor de landbouw in 2050 en wat de provincie samen met haar partners gaat doen, om daar naar toe te werken. Naar verwachting vindt behandeling en vaststelling in Provinciale Staten plaats in september 2018.

Hoofdpunten Landbouwvisie

  • De provincie wil onder meer de verbinding tussen stad en land, boer en consument, versterken. 
  • Met de initiatiefnemers van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur werkt de provincie aan natuurinclusieve landbouw in Utrecht. 
  • De provincie streeft naar het laagst mogelijke schaalniveau waarop circulariteit in de (grondgebonden) melkveehouderij en de intensieve veehouderij haalbaar is, met behoud van een economisch rendabele bedrijfsvoering. 
  • De risico’s op negatieve gezondheidseffecten door de landbouw worden zo veel mogelijk geminimaliseerd. 
  • Om de aanpak van de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing vlot te trekken richt de provincie twee loketten in. 
  • De provincie zet in op beperking van de bodemdaling in de veenweidegebieden. 
  • De provincie gaat, om een klimaat- en energieneutrale landbouw te stimuleren, inzetten op kansrijke technieken voor alle vormen van energiebesparing en -productie in de landbouw.

Zie voor meer informatie de Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 – perspectief voor de landbouw op de site van de provincie.

bron: Provincie Utrecht, 06/07/18