Waar ben je naar op zoek?

Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoet niet volledig aan Europese regels

8-11-2018

In mei 2017 heeft de Raad van State aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gevraagd of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn. Deze vragen zijn gesteld in het kader van twee beroepszaken. In dit artikel leest u het antwoord dat het Hof op 7 november 2018 heeft gegeven op deze vragen.

Programma Aanpak Stikstof

Hof: PAS voldoet niet volledig aan Europese regels

Op basis van het PAS vindt in Nederland de vergunningverlening plaats voor onder meer het houden van landbouwhuisdieren vanwege de mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Samenvattend komt uit de antwoorden van het Hof naar voren dat het PAS niet volledig voldoet aan de strenge eisen die Europese regelgeving stelt aan het beschermen van Natura 2000-gebieden. Zo oordeelt het Hof dat de onderbouwing van het PAS mede gestoeld is op aannames en maatregelen die onvoldoende zekerheid bieden dat Natura 2000-gebieden er niet op achteruit gaan. Tevens geeft het Hof aan dat beweiding en bemesting slechts onder strikte voorwaarden kunnen worden vrijgesteld van een vergunningplicht en is het de vraag in hoeverre het PAS hieraan voldoet.

Gevolgen voor Nederland pas duidelijk(er) na oordeel Raad van State

Wat is nu de impact van de uitspraak van het Hof op de huidige vergunningverlening? Dat is lastig te zeggen, omdat niet het Hof, maar de Raad van State een eindoordeel zal moeten vellen. De Raad van State streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2019 een zitting te houden in de zaken waarin de vragen aan het Hof zijn gesteld. De uitspraak volgt weken, zo niet maanden later. Niet eerder dan in de loop van 2019 zal er dus duidelijkheid komen over de juridische houdbaarheid van het PAS. Wat provincies als vergunningverlener in de tussentijd zullen doen, is eveneens lastig in te schatten. De kans bestaat dat zij de vergunningverlening zullen stilleggen, maar zeker is dat nog niet.

Update: na 15 november duidelijkheid

Tot 15 november 2018 bestuderen de ministeries van LNV, IenW en Defensie en de provincies de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Wat de gevolgen van deze uitspraak zijn wordt dan helder. Tot die tijd staan huidige zaken even 'on hold'.

Het Hof accepteert een programmatische aanpak, maar stelt wel zware eisen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het PAS. Het is aan de Raad van State om te beoordelen of die onderbouwing voldoende is. Dat blijkt na een eerste analyse van de uitspraak van het Europese Hof. Lees meer op deze site van samenwerkende provincies.

FarmConsult volgt de PAS-ontwikkelingen op de voet

Wij volgen de verdere ontwikkelingen over het PAS nauwgezet. Zodra de Raad van State uitsluitsel heeft gegeven over het PAS, zullen wij u daarover informeren. Houd ons in de gaten op deze website, Facebook en Twitter voor de meest actuele informatie. Heeft u vragen wat de uitspraak van het Hof betekent voor uw situatie? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult via 0573 - 28 89 89 of ons contactformulier.