Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe maatregelen derogatie

Sector Nieuws Sector Nieuws15-12-2023
Akker

Minister Adema van LNV heeft in een kamerbrief nieuwe maatregelen rondom de derogatie bekend gemaakt. Zo komt er een uitbreiding van de NV-gebieden, een derogatievrije zone rondom Natura 2000-gebieden, een lagere stikstofnorm en een verlaging van het mestproductieplafond. Een overzicht van de nieuwe maatregelen lees je hier.

1

Uitbreiding NV-gebieden en derogatievrije zone Natura 2000-gebieden

Om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren breidt het ministerie de lijst met Nutriënt Verontreinigde (NV) gebieden in 2024 verder uit.   

  • 2022: zand- en lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg (voormalige ‘230 derogatiegebieden’).
  • 2023: uitbreiding NV-gebieden met alle grondsoorten in de waterschapen Hollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap Delfland en waterschap Brabantse Delta. 
  • 2024: verdere uitbreiding NV-gebieden met gebieden in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Zuid-Holland en Zeeland. De exacte gebieden zijn binnenkort zichtbaar in Mijn Percelen. Binnen de waterschappen zullen enkele gebieden per 2024 niet meer als NV-gebied bestempeld worden.

In alle NV-gebieden wordt de derogatienorm versneld afgebouwd. Ook komen er voor alle grondsoorten in de NV-gebieden regels omtrent het vanggewas na mais en graslandvernieuwing. 

2

Derogatievrije zone rondom Natura 2000-gebieden

Sinds 2023 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de derogatienorm op percelen gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Vanaf 2024 gaat dit ook gelden voor percelen die binnen 250 meter van een Natura 2000-gebied liggen. Dit wordt per topografisch perceel bepaald. Ligt het topografische perceel voor 50% of meer binnen de 250 meter zone, dan is derogatie niet mogelijk en geldt een plaatsingsnorm van 170 kg N/ha uit dierlijke mest.

De afbouw van de derogatienorm ziet er dan als volgt uit:

Gebruiksnormen

Van 1 februari t/m 29 februari 2024 kun je de derogatievergunning voor 2024 aanvragen.

3

Verlaging stikstofgebruiksnorm in NV-gebieden

Naast een vermindering aan plaatsingsruimte uit dierlijke mest voor derogatiebedrijven gaat voor alle percelen in de NV-gebieden de stikstofgebruiksnorm met 5% omlaag. Op percelen die binnen een grondwaterbeschermingsgebied of Natura 2000-gebied liggen, is dit 10% lager. In 2025 daalt de stikstofgebruiksnorm verder voor alle NV-gebieden met 20% (zie onderstaande tabel).

Korting stikstofgebruiksnorm
4

Mestproductieplafond

Voor de komende jaren zijn de mestproductieplafonds bijgesteld. Per 1 januari 2025 mag er in totaal niet meer dan 440 miljoen kg stikstof en 135 miljoen kg fosfaat geproduceerd worden. Ter vergelijking: in 2023 is de verwachte productie 472,2 miljoen kg stikstof en 146,5 miljoen kg fosfaat.  Dit betekent dat de productie van stikstof met 7% moet dalen en de fosfaatproductie met 8% naar beneden moet.

Om dit doel te bereiken kondigt het ministerie aanvullende maatregelen aan. Hierbij denkt de minister aan een verhoging van het afromingspercentage bij overdracht van fosfaatrechten en het niet openstellen van de fosfaatbank. De resultaten van de opkoopregeling neemt LNV in de nieuwe maatregelen mee.

Vragen rondom derogatiebeschikking?

Heb je vragen over de derogatiebeschikking of andere bemestingsvragen? Jouw locale dealer of de Mestwetspecialisten van FarmConsult helpen je graag verder. Neem voor vragen en advies vrijblijvend contact op met FarmConsult op 088 - 024 81 35 of mail naar mestwetgeving@forfarmers.eu. Of neem contact op met jouw dealer.