Waar ben je naar op zoek?

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Sector Nieuws Sector Nieuws29-11-2022

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) staat voor een toekomstbestendig platteland, met blijvend ruimte voor duurzame, sterke landbouw. In het NPLG zijn de belangen van boeren, natuur, water en klimaat samengebracht om de grote opgaven voor klimaat, water, stikstofreductie en natuur integraal en mét draagvlak te benaderen. Op 25 november 2022 informeerde het kabinet de Tweede Kamer in een brief over de plannen.

In deze brief van het kabinet is het proces van het NPLG geconcretiseerd, is inzichtelijk gemaakt welke stappen worden gezet en wat daarvoor de kaders zijn. We geven u een samenvatting.

boerderij

NPLG in samenwerking met medeoverheden, sectoren en burgers

Het is nu zaak om de landelijke ambities te vertalen naar de verschillende gebieden in Nederland. Deze vervolgstappen wil het kabinet zetten in nauwe samenwerking met provincies, waterschappen, gemeenten, sectoren, maar ook (agrarisch) ondernemers en burgers in het gebied. Alle betrokken partijen zitten gelijkwaardig aan tafel.

Op 1 juli 2023 leveren de provincies een eerste toetsbare versie op van de gebiedsprogramma’s, met accent op het:

  • doorgronden van de opgaven van het gebied en maken van enkele strategische keuzes;
  • selecteren van concrete maatregelen voor concrete locaties voor de meest urgente doelen.

 

Het kabinet faciliteert provincies om tot gebiedsprogramma’s te komen, met: 

  • het ontwikkeldocument NPLG, met handvatten om te werken aan de verschillende opgaven (natuur, water klimaat, groenblauwe dooradering) in de gebiedsprocessen; 
  • een handreiking voor de gebiedsprogramma’s;
  • spelregels Meerjarenprogramma Transitie Landelijk Gebied. Deze geven inzicht in de procesgang en de vereisten voor de aanvragen voor financiële rijksbijdragen uit onder meer het Transitiefonds.

Doelstellingen NPLG

De landelijke kaders voor de integrale aanpak landelijk gebied luiden als volgt:

1

Natuur

In 2030 is 30% van de Vogel- en Habitatrichtlijn-opgave gerealiseerd.

2

Stikstof

In 2030 is 74% van het areaal van de voor stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde. Hierbij zijn twee eikmomenten: 2025 en 2028

3

Water

Uiterlijk in 2027 voldoet Nederland aan de Kaderrichtlijn Water.

4

Klimaat – landbouw en landgebruik

Restemissiedoelen geven de hoeveelheid uitstoot weer die er in 2030 nog per sector overblijft. Voor de landbouw geldt: 18,9 Mton (opgave 6,7 Mton). Voor de veehouderij en de akkerbouw voor wat betreft mestaanwending betekent dit een reductieopgave van 5Mton CO2-equivalenten in 2030.

5

Groenblauwe dooradering

10% groenblauwe dooradering in landelijk gebied.

Tijdlijn uitwerking gebiedsprogramma’s

Nov. ’22 – begin ’23

gezamenlijk uitwerken regionale doelen en structurele keuzes

Jan. ’23

ijkmoment voortgang gebiedsprogramma’s

Tot aan juli ’23

provinciale gebiedsprogramma’s

Na juli ’23

toetsing gebiedsprogramma’s door ecologische autoriteit integrale beoordeling gebiedsprogramma’s door het Rijk

Tweede helft ’23

vaststelling NPLG (naar verwachting)

Vragen over het Nationaal Programma Landelijk Gebied?

Heeft u vragen over de doelstellingen, de tijdlijn of wilt u advies over uw situatie? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult via 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu