Waar ben je naar op zoek?

Minister kondigt vervolg stikstofmaatregelen landbouw aan

13-2-2020

Op 7 februari 2020 heeft minister Schouten van LNV een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de vervolgstappen in de stikstofaanpak in de landbouw. In deze brief staan meerdere maatregelen die effect hebben op korte termijn, maar ook op de lange termijn doorwerken. We hebben de belangrijkste maatregelen er voor u uitgelicht. Onderaan het artikel vindt u de tijdlijn van het vervolgtraject.

1

€ 350 miljoen voor gerichte opkoop veehouderijen

Bovenop de € 100 miljoen uit het Klimaatakkoord stelt het kabinet € 250 miljoen extra beschikbaar om boeren, die willen stoppen, te kunnen uitkopen. De stikstofdepositieruimte die hierdoor vrijkomt, wordt ingezet voor:

 • Het herstel van natuur door het verlagen van depositie op Natura 2000-gebieden.
 • Het legaliseren van meldingen.
 • Ontwikkelingen die in een gebied noodzakelijk en gewenst zijn, inclusief rijksprojecten.
 • Eventuele problematiek die volgt uit uitzonderingen op het niet-vergunningplichtig zijn van bemesten.

2

€ 172 miljoen voor innovatie en verduurzaming stallen

Het kabinet stelt € 172 miljoen beschikbaar voor de ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv)’. Deze subsidieregeling is bedoeld om in bestaande en nieuwe stallen brongerichte emissiereducerende maatregelen te ontwikkelen en toe te passen. Hierbij onderscheidt de minister twee subsidiemodules:

 • De ‘innovatiemodule’: deze module is bestemd voor onderzoek naar en ontwikkeling van het gebruik van innovaties en managementmaatregelen. Zij is voorzien voor medio april 2020.
 • De ‘investeringsmodule’: subsidie om bewezen technieken daadwerkelijk toe te kunnen passen, is voorzien eind mei/juni 2020.

Daarnaast werkt het kabinet aan meer ruimte in de regelgeving, onder andere door een aantal verbeteringen in de stalbeoordeling en erkenningssystematiek door te voeren.

3

Omschakelfonds voor kringlooplandbouw

Boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw, krijgen volgens de minister soms te maken met financieringsproblemen. De minister verkent op dit moment de vraag hoe een omschakelfonds het beste vorm kan krijgen. Voor de zomer wil de minister de Tweede Kamer daarover nader informeren. 

Tevens onderzoekt de minister hoe de grondbank en instrumenten voor landinrichting kunnen zorgen voor voldoende beschikbare grond, die nodig is voor extensivering en voor bedrijven die willen verplaatsen. Informatie daarover verwacht het kabinet in de zomer te kunnen geven.

4

Honoreren alle aanvragen Sanering varkenshouderij

Voor de Sanering varkenshouderij (Srv) hebben zich 502 varkenshouders aangemeld. Het kabinet wil de aanmeldingen honoreren die aan de eisen voldoen. De extra kosten worden bij de Voorjaarsnota ingepast.

5

Geen inname productierechten bij externe saldering

Bij extern salderen komt er (toch) géén koppeling met productierechten. Een veehouder kan dus zijn stikstofrechten vrij verhandelen, met behoud van de productierechten.

Bij het opkopen van veehouderijen door de overheid worden de productierechten daarentegen wél ingenomen en doorgehaald. Als het aantal fosfaatrechten in de markt onder het productieplafond zit en reductie van stikstofuitstoot is bereikt, krijgt de veehouder bij gerichte opkoop de mogelijkheid om een deel van zijn rechten beschikbaar te stellen aan boeren die kiezen voor kringlooplandbouw of op een emissiearme manier willen uitbreiden. Hiervoor werkt de minister te zijner tijd een systeem uit. Bij deelname aan de Srv is inname van de productierechten vanwege staatsteunregels noodzakelijk.

6

Extern salderen binnen gebiedsgerichte aanpak

De minister wil regie houden op extern salderen en ongerichte en ongecontroleerde opkoop van stikstofrechten voorkomen. Derhalve kan extern salderen alleen binnen de gebiedsgerichte aanpak. De provincies hebben daarin een sturende rol.

7

Verleasen van stikstofruimte voor tijdelijk gebruik toestaan

De minister wil een ondernemer de mogelijkheid bieden om een deel van de niet benutte stikstofruimte in zijn vergunning op tijdelijke basis te verleasen aan een andere initiatiefnemer voor tijdelijke activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Volgens de minister is dit een goede oplossing voor projecten die een tijdelijke depositie veroorzaken. Het verleasen is niet mogelijk bij projecten die permanente stikstofdepositie nodig hebben. 

Voor het verleasen gelden vergelijkbare eisen als voor extern salderen. Dit betekent onder andere dat er een afroming van 30% van de stikstofruimte plaatsvindt. Na beëindiging van het verleasen geldt echter weer de situatie van daarvoor.

8

Beweiden en bemesten niet vergunningplichtig

De Commissie Remkes heeft geadviseerd dat voor beweiden geen en voor bemesten in principe geen vergunning nodig is. Het is de inzet van het kabinet om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken. Dit standpunt hanteert het kabinet samen met de provincies in verschillende juridische procedures die de komende maanden hierover gevoerd worden.

En hoe nu verder? Tijdlijn vervolgtraject stikstofaanpak

De minister schetst het volgende traject bij de aanpak van de stikstofproblematiek:

 • Feb 2020: Kabinetsreactie: advies ‘Luchtvaart’ (Adviescollege Stikstofproblematiek).
 • Feb 2020: publicatie Subsidiemodule brongerichte verduurzaming stal en managementmaatregelen.
 • Feb/Mrt 2020: Openstelling stikstofregistratiesysteem.
 • Voorjaar 2020: Aanpak natuurherstel en -verbetering.
 • Voorjaar 2020: Volgende (bron-)maatregelen in betrokken sectoren.
 • Voorjaar 2020: Vaststellen van een streefwaarde voor de reductie van stikstofuitstoot in 2030.
 • Voor zomer 2020: Kabinetsreactie: advies ‘Lange termijn’ (Adviescollege Stikstofproblematiek).
 • Zomer 2020: Eerste resultaten doorlichting Natura 2000-gebieden.
 • Zomer 2020: Voortgang Grondbank en instrumenten voor landinrichting.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over de maatregelen binnen het stikstofbeleid of wilt u advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult. Zij staan u graag terzijde. Bel met 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu

U kunt zich via onderstaande button ook aanmelden voor de Ammoniak Alert. Dan ontvangt u een bericht in uw mailbox als er nieuws op dit thema is.

Aanmelden Ammoniak Alert