Waar ben je naar op zoek?

Meer mogelijkheden Ruimte-voor-Ruimte-regeling Noord-Brabant

Advies van onze specialist Advies van onze specialist18-7-2022

Medio april 2022 is in provincie Noord-Brabant een wijziging van de Interim omgevingsverordening (IOV) in werking getreden. Een belangrijke wijziging is de invoering van de nieuwe regeling ‘Maatwerk omgevingskwaliteit’. Deze nieuwe regeling vervangt de zogenaamde ‘rood-voor-groen-regelingen’ die voorheen in de IOV stonden, zoals Ruimte voor ruimte, kwaliteitsverbetering bebouwingsconcentraties en de landgoederenregeling. 

De nieuwe regeling biedt – zoals de naam al doet vermoeden – meer ruimte voor maatwerk ten opzichte van de oude regelingen. De provincie heeft nu een beleidsregel opgesteld waarin staat wat de fysieke tegenprestatie moet zijn in ruil voor een woning op aanvaardbare plekken. Dus: wanneer kunt u de regeling toepassen, welke aanpassingen zijn er, welke woningtypen zijn mogelijk en wat zijn de tegenprestaties? We noemen de belangrijkste zaken.

 

Wilt u weten of deze regeling voor u interessant is of wat uw opties zijn? Vraag dan een Locatiescan aan via onderstaand contactformulier.

Locatiescan aanvragen

Of neem telefonisch contact op met FarmConsult voor meer info.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Het goede nieuws is dus dat de nieuwe regeling ‘Maatwerk omgevingskwaliteit’ meer mogelijk maakt. In ruil voor een tegenprestatie mag u een of meerdere woningen toevoegen in het landelijke gebied. Aan het toevoegen van woningen zijn wel voorwaarden verbonden, te weten: 

  • het mag geen stedelijke ontwikkeling zijn (meer dan 11 woningen);
  • alleen in of tegen bebouwingsconcentraties, kernrand, cluster of lint. 
  • passend binnen de ontwikkelingsrichting van een gebied;
  • er moet sprake zijn van een fysieke tegenprestatie in het versterken van de omgevingskwaliteit. De fysieke tegenprestatie die u levert moet gelijk zijn aan een waarde van € 125.000,-.

Met de beleidsregel mag u andere woningtypen of meerdere woningen op één titel realiseren. Elf woningen is het maximum aantal te ontwikkelen woningen. Daarnaast zijn er extra mogelijkheden voor het splitsen van een beeldbepalende boerderij.

Belangrijk is dat u de gemeente en provincie vroegtijdig meeneemt in het proces, aangezien zij bepalen wat de ontwikkelingsrichting is van een gebied.

Afbeelding: Leegstaand gebouw

Welke tegenprestatie moet ik leveren in ruil voor de mogelijkheid tot woningbouw?

Als u van de regeling ‘Maatwerk omgevingskwaliteit’ gebruik wilt maken, moet u daar een fysieke tegenprestatie voor leveren met een totale waarde van € 125.000,-. Dit omvat de volgende zaken:

  • Bedrijfsgebouwen en overige voorzieningen slopen. 
  • Afwaardering van bestemming.
  • Verharding slopen en verwijderen. Als de kosten voor het verwijderen van asbest aantoonbaar meer zijn dan de gestelde normen, dan mag u dit in overleg met provincie extra aanvoeren als fysieke tegenprestatie.
  • Stikstofrechten inleveren (waarde te bepalen door stikstofloket van de provincie).
  • Landschapselementen aanleggen en onderhouden (waarde gelijk aan Stimuleringsregeling Landschap). 
  • Milieubelastende activiteiten verwijderen. Alle op de locatie rustende toestemmingen worden verwijderd en er mogen geen dierrechten meer aanwezig zijn op de locatie. De waarde hiervan (bijvoorbeeld de waarde van fosfaatrechten) mag u niet meenemen in de fysieke tegenprestatie.

Klik hier voor de financiële waarde per tegenprestatie (vanaf pagina 10).

Als u een bedrijfsperceel inclusief bedrijfswoning wilt omzetten in een woonbestemming, dan dient u minimaal 250 m2 aan bedrijfsgebouwen te slopen. Bij het omzetten het bedrijfsperceel inclusief twee bedrijfswoningen in een woonbestemming is dit dus 2x 250 m2. Dit is een basis fysieke tegenprestatie. Voor het toevoegen van een nieuwe woning geldt een minimale sloopopgave van 750 m2 aan bedrijfsgebouwen of 3.000 m2 aan kassen voor de bijdrage aan het versterken van de omgevingskwaliteit. 

Welk type woningen mag ik toevoegen?

Als u woningen wilt toevoegen dan biedt de nieuwe regeling ‘Maatwerk omgevingskwaliteit’ meer variatie in type woningen dan de oude Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Er zijn vijf woningtypen mogelijk, bestaande uit maximaal twee bouwlagen exclusief kap:

 

A

Type a-woningen

Voor vrijstaande- en grote tweekappers geldt voor de bijdrage in het versterken van de omgevingskwaliteiten een minimale inspanning ter hoogte van € 125.000 per woning. 

B

Type b-woningen

Voor meerdere woningen in één bouwmassa, zoals studio’s, appartementen en rijtjeshuizen geldt een bijdrage in de fysieke tegenprestatie ter waarde van € 125.000,- voor de eerste 1.000 m3. Voor elke 200 m3 meer, is een extra fysieke tegenprestatie vereist à € 25.000. Dus bij een woningbouwwens van meerdere woningen in een bouwmassa van maximaal 1.400 m3 geldt een fysieke tegenprestatie van € 175.000,-.

C

Type c-woningen

Standplaats woonwagen met een fysieke tegenprestatie à € 20.000,-.

D

Type d-woningen

Tijdelijke tiny houses met een fysieke tegenprestatie à €20.000,- met een maximum inhoudsmaat van 150 m3.

E

Type e-woningen

Beeldbepalend gebouw met een fysieke tegenprestatie à € 62.500,- per woning. 

Wat zijn de voorwaarden bij het splitsen van een beeldbepalende boerderij?

Een beeldbepalende boerderij mag u opsplitsen in meerdere wooneenheden. Uw gemeente bepaalt het beeldbepalende karakter van de boerderij en borgt dat het karakter behouden blijft (denk aan het voorkomen van uitbouw of sloop). Het is bij woningsplitsing raadzaam om vroegtijdig uw gemeente en de provincie aan te haken. 
De tegenprestatie per toe te voegen woning bedraagt € 62.500,-. Dus splitst u een bestaande boerderij op in twee wooneenheden, dan dient u een tegenprestatie van 2x € 62.500,- = € 125.000,- te leveren.

Boerderij

Initiatiefnemer heeft rol van Ontwikkelingsmaatschappij

Als u gebruik wilt maken van de regeling ‘Maatwerk omgevingskwaliteit’ heeft u de rol van Ontwikkelingsmaatschappij. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd. Kunt u echter onvoldoende fysieke tegenprestatie leveren (u komt niet aan een totale waarde van € 125.000,-), dan kunt u deze titel in de nieuwe regeling gedeeltelijk aankopen. Als ondergrens is hiervoor een bedrag van € 20.000,- vastgesteld. 

Wat als ik al een Ruimte-voor-Ruimte-traject heb lopen?

Het is mogelijk om tot 1 januari 2023 nog lopende trajecten, die op basis van de ‘oude’ Ruimte-voor-Ruimte -regeling werken, om te schakelen naar de nieuwe regelingen voor fysieke tegenprestatie of splitsing beeldbepalende boerderij. Voorwaarde is wel dat het bestemmingsplan nog niet als ontwerp is gepubliceerd.

Hoe kan ik gebruikmaken van de regeling Maatwerk omgevingskwaliteit?

Heeft u interesse in deze regeling of wilt u weten wat uw opties zijn? Vraag dan via onderstaand formulier een Locatiescan aan of neem contact op met Sven Robins, specialist ruimtelijke ordening via 0573 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu. Kijk voor meer info over deze regeling op www.omgevingswetinbrabant.nl

Aanvragen Locatiescan

Wilt u weten wat uw opties zijn binnen de regeling 'Maatwerk omgevingskwaliteit'? Vul dan hier uw gegevens in, dan nemen we contact met u op. Heeft u een spoedvraag? Bel dan met FarmConsult via 0573 - 28 89 89.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens