Waar ben je naar op zoek?

Meer geld, tijd en nieuws in regelingen stikstofaanpak

Sector Nieuws Sector Nieuws1-2-2024
Afbeelding: Boer met trekker

Er is nieuws over de diverse regelingen die het kabinet heeft ingezet om tot natuurherstel en reductie van stikstofuitstoot te komen. Zo heeft het kabinet het voornemen om de piekbelastersregeling te verlengen, de budgetten van beide beëindigingsregelingen te verhogen en er zijn ontwikkelingen in de regelingen voor veehouderijen die willen blijven boeren. In dit artikel praten we je bij.

Investeringen en maatregelen Lbv-regelingen

Het kabinet heeft aangekondigd dat ze 1,28 miljard euro vrijmaakt voor maatregelen van de provincies die nog dit jaar in gang kunnen worden gezet. Deze provinciale maatregelen zijn zorgvuldig getest en dragen substantieel bij aan de doelen op het gebied van natuur, water en klimaat. Daarnaast wil het kabinet de beëindigingsregeling voor piekbelasters (Lbv-plus) verlengen tot het einde van dit jaar (huidige sluitingsdatum is 5 april 2024), en de budgetten voor beide beëindigingsregelingen (Lbv en Lbv-plus) verhogen. Inschrijving voor de Lbv-regeling is al gesloten.

Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLGs)

Samen met provincies, sectorpartijen, ondernemers en bewoners werkt het kabinet aan gebiedsgerichte oplossingen om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken. Provincies hebben al in juli 2023 hun eerste versie van de PPLGs ingediend, waarin ze hun plannen hebben gepresenteerd voor aanpak op maat. Deze plannen worden momenteel beoordeeld door Wageningen Economic Research (WEcR), die heeft vastgesteld dat een groot deel van de voorgestelde maatregelen aanzienlijke vooruitgang zal boeken richting deze doelen. Na feedback van WEcR kunnen de provincies hun plannen verbeteren, waarna ze door het Rijk worden beoordeeld. De verwachting is dat de provincies voor de zomer budget zullen ontvangen voor de ingediende maatregelen.

Mogelijkheden voor veehouders

Naast de beëindigingsregelingen kondigde het kabinet eerder al aan dat er ook regelingen komen voor veehouders die willen omschakelen, extensiveren, verplaatsen of innoveren. Over die regelingen is het volgende te melden.

1

Omschakeling

Via het Investeringsfonds Duurzame Landbouw kunnen ondernemers leningen aanvragen met aantrekkelijke rentetarieven voor plannen om minder stikstof uit te stoten of over te schakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Een beoordelingscommissie behandelt maandelijks de ingediende aanvragen. De regeling staat nu open. 15 februari en 14 maart 2024 zijn de laatste indiendata voor aanvragen.

2

Extensivering

Koeien in wei

Melkveehouders in veenweidegebied of in de buurt van Natura 2000-gebieden, die de grondwaterstand willen verhogen of willen extensiveren, kunnen in samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Je kunt een aanvraag doen in drie verschillende categoriën:

  • Categorie 1: subsidie voor het opzetten van een samenwerkingsverband voor het opstellen van een gebiedsplan.
  • Categorie 2: jaarlijkse subsidie voor het verhogen van de grondwaterstand of extensivering van de bedrijfsvoering.
  • Categorie 3: jaarlijkse subsidie voor extensivering van het bedrijf in en rond een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied (tot 2,5 km rondom gebied). Voorwaarde is dat je het productie- en bemestingsvolume verlaagt tot 100 of 150 kilo stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf. Bij voorkeur in combinatie met de verlengde weidegang volgens de ecoregeling.

Op de website van RVO lees je meer over de voorwaarden en de categorieën waarin je een aanvraag kunt doen. Naar verwachting gaat de regeling van 1 tot 31 mei 2024 open.

3

Bedrijfsverplaatsing

Inhoudelijk is er nog niet veel bekend over deze regeling. Doel is om de verplaatsingsregeling voor de zomer te publiceren.

5

Innovatieregeling

De overheid werk aan een regeling om investeringen in emissiearme stalsystemen en -technieken te ondersteunen. Deze regeling is nog niet gepubliceerd vanwege de behoefte aan meer duidelijkheid over de effectiviteit van de systemen en de technische en juridische aspecten van de innovaties.

Vragen of advies nodig?

Heb je als veehouder vragen over deze regelingen of kun je hulp gebruiken bij een subsidieaanvraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de collega’s van FarmConsult. Zij kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag, maar ook begeleiding bieden als de beschikking op een aanvraag eenmaal binnen is. Neem contact op met 0573 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu