Waar ben je naar op zoek?

Let op deze aandachtspunten bij eco-activiteiten GLB

Advies van onze specialist Advies van onze specialist3-5-2024

Voer je eco-activiteiten uit in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid? Hou dan in 2024 rekening met deze aandachtspunten bij de uitvoering van verlengde weidegang, precisielandbouw en groene braak.

Verlengde weidegang

weidegang koe

Net zoals vorig jaar kun je dit jaar kiezen uit twee manieren van weiden:  

 1. Weiden categorie 1: 1500 weide-uren met maximaal 5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel. 
 2. Weiden categorie 2: 2500 weide-uren met maximaal 2,5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel.

Extra aandachtspunten weidegang voor 2024

In 2024 zijn er echter enkele nieuwe aandachtspunten aan weidegang toegevoegd:

 • Zo moet je vóór de eerste weidedag een ‘verklaring weiden’ aanvragen bij Qlip. RVO begint pas met tellen vanaf de aanmelding bij Qlip, dus let op als de koeien naar buiten gaan, eerst aanmelden! Kosten voor de verklaring weiden bedragen €179,-.
 • Begin uiterlijk 15 mei met weiden en meld dit aan bij RVO via de Gecombineerde Opgave. Je moet een weidekalender bijhouden waar op je de datum en het tijdstip van weiden registreert. Bewaar de weidekalender minimaal 5 jaar.

Qlip voert in samenwerking met Stichting Weidegang controle van deze eco-activiteit uit.

Combinatie robotmelken en weidegang 

Voor bedrijven die robotmelken combineren met de eco-activiteit weidegang geldt dat tijdens de uren weidegang alle melkkoeien vrij toegang moeten hebben tot de wei en minimaal 75% van de melkkoeien in de wei loopt.

Precisielandbouw

precisiebemesting

Precisielandbouw is een nieuwe eco-activiteit die je kunt toepassen door middel van precisiebemesting en/of precisie gewasbescherming. Het is mogelijk om deze beide activiteiten te stapelen. Voorwaarde is wel dat je tenminste één bewerking in de hoofdteelt toepast. Daarnaast moet er verband zijn tussen de behoefte en de dosering, dus bemest/gespoten naar behoefte van het gewas.

Toepassing en te bewaren documenten precisielandbouw

 • Over de volle werkbreedte moet het mogelijk zijn om plaatsspecifiek te doseren. Denk aan per sectie afsluiten van de spuitdop/bemestingselement. 
 • Maak gebruik van GPS-gestuurde apparatuur in combinatie met taakkaarten of een resultaatkaart. Dit heet ook wel een ‘as-applied kaart’.
 • Bewaar de administratie minimaal 5 jaar (taakkaarten/resultaatkaarten + facturen).
 • Zorg dat op de factuur de NAW-gegevens, uitgevoerde handeling, uitvoeringsdatum en perceelgegevens staan (x- en y-coördinaten of perceelnummer uit de gecombineerde opgave).

Groene braak

Bloemenveld

Wil je aan de slag met de eco-activiteit groene braak, dan zijn in 2024 de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Het perceel was vorig jaar geen blijvend grasland.
 • Het perceel moet minimaal 9 maanden aaneengesloten braak liggen in het kalenderjaar. Bemesting, gewasbeschermingsmiddelen, productie of oogst zijn niet toegestaan in deze 9 maanden. Eventueel kun je oogsten vóór 1 april (braakperiode 1 april t/m 31 december) of ná 1 oktober (braakperiode 1 januari t/m 30 september) 
 • Het perceel moet minimaal 80% bedekt zijn in de periode 31 mei t/m 31 augustus.
 • De gewassenlijst met toegestane gewassen is uitgebreid: 

- Je kunt verschillende vanggewassen inzetten als groene braak. Dit geldt ook voor een vanggewas dat in het voorgaande jaar na de hoofdteelt of als onderzaai is ingezaaid.
- Tijdelijk grasland kun je omzetten naar groene braak als je de gewascode aanpast (hoef je dus niet te vernietigen)
- Spontane opkomst: Het mengsel bestaat voor meer dan 50% uit een toegestaan gewas of er is geen enkel gewas meer dan 50% in het mengsel. 
- Kruiden-/bloemenrijke mengsels zijn nog steeds toegestaan.

 • Het is toegestaan om het gewas te klepelen mits het gewas opnieuw uitloopt.
 • Groene braak wordt op dit moment niet als rustgewas beschouwd.

Meer inzicht in voorwaarden eco-activiteiten?

Wil je meer weten over de voorwaarden van alle eco-activiteiten, kijk dan op rvo.nl of neem contact op met de specialisten van FarmConsult via 088 024 81 35 of mail naar mestwetgeving@forfarmers.eu.