Waar ben je naar op zoek?

Klimaatlat voor veehouders in de maak

16-7-2019

Stichting Milieukeur komt naar verwachting dit najaar met een Klimaatlat voor de veehouderij. De Klimaatlat – onderdeel van de Maatlat Duurzame Veehouderij – biedt veehouders concrete adviezen bij de (ver)bouw van een stal voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas, met name methaan en lachgas.

Negen maatregelen

In 2017 liet Stichting Milieukeur (SMK) op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit literatuuronderzoek doen naar mogelijke maatregelen die veehouders in hun stallen kunnen nemen om de emissies van broeikasgas te beperken. Hieruit rolden negen maatregelen, onder andere over de opslag en afvoer van mest.

Afbeelding: Koeien in de wei_2

Emissiereductie 

Het SMK bestudeert nu samen met Wageningen University & Research hoe veehouders de maatregelen kunnen toepassen om tot de verwachte emissiereductie te komen. Dit verwachten zij voor de zomer in beeld te hebben. Medio september presenteert SMK dan waarschijnlijk de concept Klimaatlat. Als het College van Deskundigen deze voor het einde van het jaar bekrachtigt, kunnen veehouders er vanaf 1 januari 2020 mee aan de slag. 

Sterk opwarmend effect

Veehouderijen, met name melkveehouderijen, produceren grote hoeveelheden methaan. Koeien brengen methaan, dat in hun verteringsstelsel ontstaat, in de atmosfeer. Ook bij de opslag van mest ontstaat methaan, onder meer in mestkelders. Lachgas ontstaat in stikstofrijke, bemeste bodems door bacteriële omzetting van stikstofverbindingen. Methaan en lachgas hebben beide een sterk opwarmend effect* op het klimaat. Met de Klimaatlat krijgen veehouders komend jaar de concrete handvatten om ook op dit terrein flinke stappen te maken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Klimaatlat of over duurzame maatregelen die u op uw bedrijf kunt toepassen? Neem dan contact op met FarmConsult via 0573 – 28 89 89 of gebruik ons contactformulier.

*CO₂-equivalenten
Om de invloed van verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden emissiecijfers omgerekend naar CO₂-equivalenten. De omrekening is gebaseerd op het ‘Global Warming Potential’ (GWP), de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect.
Eén kg CO₂-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO₂ heeft. De uitstoot van 1 kg lachgas (N₂O; distikstofoxide) staat gelijk aan 298 kg CO₂-equivalenten en de uitstoot van 1 kg methaan (CH4) aan 25 kg CO₂-equivalenten (Bron: CBS).