Waar ben je naar op zoek?

Kabinetsplannen voor landbouw, natuur en omgeving

Sector Nieuws Sector Nieuws29-11-2022
kabenietsplannen

Vrijdag 25 november jl. informeerde het kabinet de Tweede Kamer in maar liefst vier brieven over haar plannen voor de toekomst van de landbouw en het landelijk gebied, het vervolg van de stikstofaanpak en de rol van water en bodem bij ruimtelijke ordening.

In dit artikel vatten we de vier brieven/plannen beknopt samen en verwijzen we u per plan naar een uitgebreidere toelichting.

Wat ging vooraf…

In oktober 2022 heeft het kabinet aangegeven dat zij de adviezen uit het rapport ‘Wat wel kan’ van Johan Remkes omarmt. De aanbevelingen van Remkes zijn in dit rapport geclusterd in drie lijnen:

  • Lijn 1, korte termijn (1 jaar): Nederland van het slot af en ruimte maken voor vergunningverlening.
  • Lijn 2, lange termijn (15 jaar): Toekomstperspectief voor agrarische sector en landelijk gebied, bij voorkeur in een Landbouwakkoord.
  • Lijn 3, middellange termijn (8 jaar): Realisatie van gebiedsgerichte transitie in een Landbouwakkoord.

Als reactie op het rapport van Remkes komt het kabinet nu met haar plannen voor een integrale aanpak.

3 lijnen rapport Remkes

Plan 1: Toekomst Landbouw – het Landbouwakkoord

handdruk

Met een gedragen Landbouwakkoord – met input van de agrarische sector, ketenpartijen, natuurorganisaties en lokale overheden – wil minister Adema van LNV boeren duidelijkheid geven hoe de landbouw er in 2040 uit moet zien. 

Dit Landbouwakkoord moet leiden tot een toekomstbestendige landbouw die a) een belangrijke economische bijdrage levert, b) duurzaam voedsel en grondstoffen produceert voor zowel de regionale, Europese als de mondiale markt en c) een essentiële drager is van een vitaal platteland.

De provincies zijn nu aan zet om de landelijke doelen te vertalen naar richtinggevende provinciale en/of regionale doelen en gebiedsprogramma’s.

Lees hier meer over de brief Toekomst Landbouw

Plan 2: Nationaal Programma Landelijk Gebied

boerderij

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) staat voor een toekomstbestendig platteland, met blijvend ruimte voor duurzame, sterke landbouw. In het NPLG zijn de belangen van boeren, natuur, water en klimaat samengebracht om de grote opgaven voor klimaat, water, stikstofreductie en natuur integraal en mét draagvlak te benaderen. In de brief van de minister is het proces van het NPLG geconcretiseerd, is inzichtelijk gemaakt welke stappen worden gezet en wat daarvoor de kaders zijn.

Lees hier meer over de brief Nationaal Programma Landelijk Gebied

Plan 3: Voortgang integrale aanpak landelijk gebied

landelijk gebied

Minder stikstofuitstoot is nodig om stikstofruimte te verkrijgen voor het legaliseren van de PAS-melders, energietransitie, verbeteren van de infrastructuur, bouwen van nieuwe woningen, versterken van de dijken en het verduurzamen van de stallen. Transitie van het landelijk gebied moet ertoe leiden dat de natuur, water-, bodem- en milieu- en klimaatkwaliteit verbetert. Met behoud van een sterke agrarische sector in balans met de natuur. In dit rapport zijn er twee lijnen uitgezet: korte en lange termijn.

Lees hier meer over de brief Voortgang integrale aanpak landelijk gebied

Plan 4: Water en bodem sturend in ruimtelijke ordening

bodem

Water en bodem zijn de basis van ons bestaan. Als gevolg van extremen (droogte/wateroverlast) lopen we steeds vaker tegen grenzen aan. Voldoende goed drinkwater, het voortbestaan van planten- en diersoorten en de beschikbaarheid van water voor landbouw, scheepvaart, energie, industrie en natuur is niet meer vanzelfsprekend. In dit plan geeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat uitwerking aan het coalitieakkoord om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke planvorming.

Lees hier meer over de brief Water en Bodem sturend

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

De plannen zijn uiteraard nog niet volledig uitgewerkt. Maar we kunnen ons voorstellen dat deze brieven nu al veel vragen bij u oproepen. Wilt u hierover sparren met uw bedrijfsontwikkelingsspecialist of advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met FarmConsult via 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu