Waar ben je naar op zoek?

In- en extern salderen ammoniakrechten: dit zijn de provinciale regels

9-10-2019

Naar aanleiding van de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek hebben de provincies nieuwe regels bekendgemaakt voor het verlenen van natuurvergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Hierdoor krijgen veehouders te maken met strenge(re) voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. 

We hebben de nieuwe regels van de provincies voor de veehouderij voor u samengevat. Bekijk hier de volledige tekst met provinciale beleidsregels.

UPDATE d.d. 15-10-19: naar aanleiding van het boerenprotest van de afgelopen dagen in verschillende provinciehoofdsteden hebben de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg besloten om de nieuwe provinciale regels voor het stikstofbeleid (voorlopig) niet (geheel) toe te passen.  

Nieuwe provinciale regels stikstofbeleid   

Op 4 oktober 2019 stuurde minister Schouten een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van het stikstofprobleem door het kabinet. Het kabinet stuurt bij intern en extern salderen aan op het innemen van vergunde ruimte die niet gebruikt of benut is (de zogenaamde ‘latente ruimte’). Bij extern salderen (verkoop ammoniakrechten) wil het kabinet een afroming van dertig procent toepassen. Omdat de provincies in Nederland verantwoordelijk zijn voor de verlening van natuurvergunningen, hebben zij naar aanleiding van de stikstofbrief van het kabinet nieuwe regels vastgesteld. De nieuwe regels gelden in alle provincies, in heel Nederland. Dit betekent dat veehouders die hun bedrijf willen veranderen of uitbreiden, deze regels in acht moeten nemen.

Biggen

Start vergunningverlening veehouderijen

Vanaf vrijdag 11 oktober 2019 gaan de provincies weer natuurvergunningen verlenen. Echter voor het aanvragen van een natuurvergunning dient de veehouder volgens de nieuwe provinciale regels gebruik te maken van het programma AERIUS Calculator. Dit programma is nu nog niet geschikt voor veehouderijen met verticale mechanische ventilatie en/of gelegen zijn binnen drie kilometer afstand van Natura 2000-gebieden. De versie van de AERIUS Calculator waar alle landbouwbedrijven mee uit de voeten kunnen, is volgens de minister uiterlijk januari 2020 beschikbaar. Pas dan kan de vergunningverlening voor veel veehouderijen weer van start gaan. 

Wat is latente ruimte?

Latente ruimte
Figuur 1: Latente ruimte, onbenutte ruimte en niet gebruikte stalcapaciteit.

Bij zowel intern als extern salderen perken de nieuwe regels van de provincie het gebruik van latente ruimte in. Volgens de provincies wordt in veel gevallen een deel van de vergunning niet gebruikt. Dit noemen zij de ‘latente ruimte’, die bestaat uit onbenutte ruimte en niet gebruikte stalcapaciteit. Omdat deze termen van belang zijn voor de voorwaarden waaronder de provincies intern en extern salderen toegestaan, hebben zij in een figuur de verschillende begrippen toegelicht (zie figuur 1). 

Voorwaarden intern salderen

In de nieuwe regels staan onder andere de voorwaarden die de provincie hanteert bij intern salderen. Hierbij investeert de veehouder in extra stikstofmaatregelen, zodat er binnen het bestaande stikstofplafond uit zijn vergunning ruimte vrijkomt voor nieuwe activiteiten. 

De belangrijkste voorwaarden voor intern salderen zijn (zie artikel 7 van de nieuwe regels):

 • Bij intern salderen mag alleen worden uitgegaan van de feitelijk (en legaal) gerealiseerde stalcapaciteit. Vergunde ruimte die niet gebouwd is, mag een veehouder niet meenemen als hij intern wil salderen om een nieuwe activiteit mogelijk te maken.
 • Verder kan er niet intern gesaldeerd worden met:
 • Ontwikkelingsruimte die vrijkomt doordat huisvestigingssystemen gaan voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.
 • Rechten die vrijkomen door deelname aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling.
 • Vergunde capaciteit waarvoor de veehouder niet beschikt over de benodigde dierrechten.
 • Er vindt geen inperking van de latente ruimte plaats als er op het moment van aankondiging van het aangescherpte beleid de volgende uitzonderingssituaties golden:
 • Het project is nog niet volledig gerealiseerd, maar de veehouder heeft wel aantoonbaar stappen gezet met het oog op de volledige realisatie.
 • De veehouders is nog niet begonnen met de realisatie van het uitbreidingsproject, maar daarvoor waren al wel aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.
 • Het project is noodzakelijk voor de doelen in een Natura 2000-gebied.
 • Als een melkveehouder op 1 maart 2017 aantoonbaar meer rundvee hield dan er fosfaatrechten waren én er op 1 maart 2017 voldoende stalruimte beschikbaar was, dan gelden voor de feitelijk gerealiseerde capaciteit de fosfaatrechten plus het rundvee dat de melkveehouder door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel niet meer kon houden.

​​​​​​​Voorwaarden extern salderen

Bij extern salderen gaat het om verkoop van ammoniakrechten. De belangrijkste voorwaarden daarvoor op grond van de nieuwe regels (zie artikel 6) zijn:

 • Bij extern salderen mag u alleen uitgaan van de op 8 oktober 2019 feitelijk benutte capaciteit. Vergunde ruimte die onbenut is – ook al is wel de stalcapaciteit aanwezig – vervalt bij extern salderen.
 • Mocht er in één van de drie jaar voor 8 oktober 2019 sprake zijn van een hoger aantoonbare benutte capaciteit, dan mag de provincie daarvan uitgaan, mits dit in de aanvraag voldoende onderbouwd is.
 • Van de nog resterende ammoniakrechten mag maximaal zeventig procent worden gesaldeerd.
 • Verder kan er niet extern gesaldeerd worden met:
 • Ammoniakrechten van bedrijven die zich buiten één kilometer van een Natura 2000-gebied bevinden en tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 zijn gestopt.
 • Ontwikkelingsruimte die vrijkomt doordat huisvestigingssystemen gaan voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.
 • Vrijkomende rechten van veehouders die deelnemen aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling, alsmede de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij.
 • Verder is extern salderen met een veehouderij die op 4 oktober 2019 beschikte over dierrechten pas mogelijk na de inwerkingtreding van diverse wetswijzigingen.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over de provinciale regels of wilt u advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult. Zij staan u graag terzijde. Bel met 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu

U kunt zich via onderstaande button ook aanmelden voor de Ammoniak Alert. Dan ontvangt u een bericht in uw mailbox als er nieuws op dit thema is.

Ammoniak Alert