Waar ben je naar op zoek?

Geen extra maatregelen voor effect veehouderij op volksgezondheid

23-8-2018

Na aanleiding van recente onderzoeken heeft de Gezondheidsraad haar advies aan het kabinet geactualiseerd over het gezondheidseffect van veehouderijen op de bevolking. Conclusie is dat de veehouderij via de uitstoot van fijnstof en ammoniak specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee brengt voor omwonenden, maar dat de bewijskracht voor een direct verband hiertussen tekort schiet.

Veehouderij

Advies van de Gezondheidsraad

De raad adviseert de uitstoot van fijnstof en ammoniak te reduceren en geeft aan dat het beleid zich moet blijven richten op het terugdringen van geurhinder. Het kabinet volgt dit advies op. Het beleid was al gericht op het verminderen van de emissies van fijnstof en ammoniak om zo gezondheidswinst in brede zin te boeken. De komende jaren wordt dit verder verbeterd door een integrale aanpak van ammoniak-, fijnstof- en geuremissie uit stallen. Het kabinet neemt vooralsnog geen extra maatregelen bovenop het al ingezette beleid.

Lees ook deze brief van de minister aan de Kamer: 2018-08-03 Kamerbrief met reactie vervolgadvies over gezondheidsrisico's rond veehouderijen