Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers start Innovatiefonds Mestverwaarding

Persbericht Persbericht5-4-2023

ForFarmers gaat melkveehouders met belangstelling voor innovaties op het gebied van mestbewerking ondersteunen met kennis en advies. Innovaties op het boerenerf kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een betere benutting van dierlijke mest, het verminderen van emissies en het verminderen van de kunstmestaanvoer. Door opbrengsten uit de productie van biogas en het besparen op kosten voor mestafvoer en kunstmestaanvoer, kan er een interessant verdienmodel voor de melkveehouder ontstaan. Daarom kunnen melkveehouders die willen innoveren, nu aanspraak maken op het Innovatiefonds Mestverwaarding van ForFarmers. 

Innoverende melkveehouders

Klanten van ForFarmers die belangstelling hebben voor het toepassen van innovaties die bijdragen aan verduurzaming, kunnen vanuit het innovatiefonds rekenen op een jaarlijkse bijdrage in advisering ter waarde van € 1000,- voor een periode van drie jaar. De ondersteuning en advisering wordt verleend door FarmConsult, een adviesafdeling binnen ForFarmers, gespecialiseerd in onder andere mestverwerking (vergisten) en mestbewerking (scheiden van meststromen). “De ondersteuning en advisering begint met oriëntatie op de best passende manier van innoveren en het bijbehorende financiële plaatje”, vertelt Gerrit Oosterhuis, Manager FarmConsult. “Vervolgens wordt ondersteuning verleend bij de implementatie van de innovatie, waaronder advisering over de optimale inzet van verschillende meststromen bij de ruwvoerteelt en het verzorgen van de mestboekhouding en de KringloopWijzer.”

Mestvergister

Volop kansen met innovaties

ForFarmers gelooft sterk dat innoveren en optimaliseren een noodzakelijke oplossingsrichting is voor een toekomstbestendige landbouw. Innovaties kunnen relatief snel tot de gewenste resultaten leiden en perspectief bieden voor een grote groep veehouders om hun bedrijf te verduurzamen. Zo kan de Nederlandse melkveehouderij wereldwijd nog toonaangevender  worden op het gebied van melkproductie met lage emissies en circulair gebruik van mest- en grondstoffen.

Innovaties passen goed binnen kringlooplandbouw

Zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van grondstoffen en restproducten en beperking van verliezen in de vorm van emissies (ammoniak en broeikasgassen) door middel van innovaties past goed in de gedachte van kringlooplandbouw. “Het sluiten van de kringloop begint met het zo goed mogelijk benutten van dierlijke mest via innovatieve stalsystemen en mestverwerkingstechnieken, zoals de combinatie van mono-mestvergisting en een stikstofstripper of -kraker”, licht Gerrit Oosterhuis toe. “Door mest te verwerken kunnen mineralen uit mest veel gerichter worden ingezet voor bemesting van het land waardoor er minder kunstmest hoeft te worden aangevoerd.”

Verdienmodel voor de melkveehouder

Naast het 40% tot 50% verminderen van de emissies, bestaat het verdienmodel van de melkveehouder vooral uit de productie van biogas en lagere kosten voor mestafvoer en kunstmestaankoop. De hoeveelheid biogas die geproduceerd wordt door mono-mestvergisting levert voor een gemiddeld melkveebedrijf voldoende gas op voor 35 huishoudens. Daarnaast kan door het gebruik van de uit eigen dierlijke mest geproduceerde kunstmestvervangers, mits toegestaan door de wetgeving, zowel de mestafvoer als de aankoop van kunstmeststikstof met 50% tot 100% omlaag.

Snel duidelijkheid gewenst

Op dit moment leven er veel vragen bij melkveehouders over de integrale verduurzaming van melkveebedrijven. Om op korte termijn de stap te kunnen zetten, is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de juridische houdbaarheid van bijvoorbeeld emissiearme vloeren, zodat veehouders die willen investeren meer zekerheid hebben. Ook is het noodzakelijk dat er snel uitsluitsel komt over de toelating van kunstmestvervangers (renure criteria).

Voor meer informatie

Voor meer informatie over het Innovatiefonds Mestverwaarding kunnen klanten van ForFarmers terecht bij het Kenniscentrum Mestwetgeving & Krinlooplandbouw van FarmConsult. T + 31 (0)88 024 81 35 - E mestwetgeving@forfarmers.eu