Waar ben je naar op zoek?

Concept derogatie 2022 – 2025: nieuwe bemestingsnormen en voorwaarden

Sector Nieuws Sector Nieuws15-9-2022

Met de concept-derogatiebeschikking is bekend geworden, dat de overheid de derogatienorm in de komende jaren verlaagt en dat 2025 het laatste jaar met derogatie is. Daarmee komt een eind aan de uitzonderingspositie die de Nederlandse boeren hadden voor het uitrijden van mest ten opzichte van andere Europese landen. We noemen in dit artikel de belangrijkste punten uit de conceptbeschikking.

Aanvragen derogatievergunning 2022

Ondertussen is de derogatie voor 2022 verleend en hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als in 2021. U kunt de derogatievergunning voor het jaar 2022 aanvragen van 15 november tot en met 13 december 2022 op mijn.rvo.nl. Omdat de derogatiebeschikking pas zo laat in het jaar is verleend, zijn de voorwaarden voor bemonstering van uw percelen verruimd: het grondmonster mag op 13 december 2022 niet ouder zijn dan 5 jaar.

Bemesten

Tijdschema concept-derogatiebeschikking

 • 2022 derogatie verleend, voorwaarden gelijk aan die van 2021.
 • Vanaf 2023 wordt de bemestingsnorm voor stikstof jaarlijks verlaagd.
 • Vanaf 2026 is er geen derogatie meer.

Op 28 september jl. heeft het Nitraatcomité de conceptbeschikking goedgekeurd. De Europese Commissie moet de derogatie, inclusief de exacte voorwaarden, nog definitief vaststellen.

Nieuwe bemestingsnormen

De maximale bemestingsnormen voor stikstof op de verschillende gronden zijn als volgt:

Jaar Löss, centraal- en zuidelijk zand + 3 waterschappen* Klei, veen en noordelijk zand
2022 230 kg N/ha 250 kg N/ha
2023 220 kg N/ha 240 kg N/ha
2024 210 kg N/ha 230 kg N/ha
2025 190 kg N/ha 200 kg N/ha
2026 170  kg N/ha --> geen derogatie 170  kg N/ha --> geen derogatie

*T/m 2023 kunnen deze gebieden nog worden uitgebreid. Men noemt dit ook wel gebieden met verontreinigde nutriënten (NV-gebieden).  

Ingrijpende aanvullende voorwaarden derogatiebeschikking

Naast de nieuwe bemestingsnormen staan er in de concept-beschikking ook een aantal ingrijpende aanvullende maatregelen op de huidige derogatievoorwaarden. We noemen de belangrijkste. Neem voor de volledige lijst met maatregelen contact op met de Mestwetspecialisten van FarmConsult.

A

Uitsluiten van gebieden voor derogatie

 • Vanaf 2023 zijn percelen in grondwaterbescherming en Natura-2000 gebieden uitgesloten van derogatie. Er volgen aanvullende maatregelen als de grondwaterkwaliteit niet op orde is. Deze maatregelen zijn nu nog niet bekend.
 • Vanaf 2024 zijn percelen in een nader te bepalen zone rondom Natura-2000 gebieden uitgesloten van derogatie.
 • Deze gebieden komen in aanmerking voor een transitietegemoetkomingsregeling.
B

Aanwijzing verontreinigde gebieden

 • Dit zijn de huidige ‘230-derogatiegebieden’. Oftewel de zuidelijk en centrale zand- en lössgronden.
 • In 2025 worden deze bedrijven generiek met 20% gekort op de gebruiksnormen.
 • De overheid kan extra gebieden aanwijzen die nutriëntenverontreiniging veroorzaken. Hier kijken ze in 2023 naar.
C

Verlaging mestproductieplafonds Nederlandse veestapel

 • In 2020 was het productieplafond 150,7 miljoen kg fosfaat en 489,4 miljoen kg stikstof. (Ter vergelijking: in 2021 zat Nederland op 148 miljoen kg fosfaat en 471 miljoen kg stikstofexcretie.)
 • In 2025 worden de plafonds verlaagd naar 135 miljoen kg fosfaat en 440 miljoen kg stikstof.
D

Bemestingsvrije bufferstroken

 • 3 Meter langs watervoerende sloten (nat in periode 1 april t/m 15 oktober).
 • 1 Meter langs droge sloten (droog in 1april – 15oktober); dit zijn vaak eigen sloten.
 • 5 Meter rondom waterlichamen aangewezen voor kaderrichtlijn water en ecologisch kwetsbare wateren.
 • Er is een terugvaloptie tot een kleinere bufferstrook mogelijk, indien een bufferstrook meer dan 4% van het areaal bevat. Dit geldt niet voor ecologisch kwetsbare wateren.

Een vergoeding in de periode 1-1- 2023 t/m 31-12-2025 moeten ervoor zorgen, dat bedrijven blijven meedoen aan derogatie, om het areaal grasland in stand te houden.

Vragen rondom derogatiebeschikking?

Heeft u vragen over de derogatiebeschikking of andere bemestingsvragen? Uw locale dealer of de Mestwetspecialisten van FarmConsult helpen u graag verder. Neem voor vragen en advies vrijblijvend contact op met FarmConsult op 088 - 024 81 35 of mail naar mestwetgeving@forfarmers.eu. Of neem contact op met uw dealer. We helpen u graag verder.