Waar ben je naar op zoek?

Actualiteiten mestwetgeving 2023

Sector Nieuws Sector Nieuws14-3-2023

Er zijn drie nieuwe Nederlandse wetgevingen, die betrekking hebben op het mestbeleid. Dit betreft derogatie 2023, bufferstroken en subsidie behoud grasland. We benoemen de belangrijkste (nieuwe) punten per onderdeel.

Graslandbemesting

Derogatie 2023

Tot en met 7 april 2023 kunt u derogatie voor dit jaar aanvragen. Het bemestingsplan 2023 moet dan ook opgesteld zijn.

Grondmonsters

Om voor derogatie in aanmerking te komen, moet van alle percelen een geldig grondmonster aanwezig zijn en dit derogatiemonster mag op 1 februari 2023 niet ouder zijn dan 4 jaar. U heeft tot 7 april 2023 om het grondmonster te steken. Sinds 1 maart 2023 heeft u per 5 hectare één derogatiemonster nodig. Derogatiemonsters voor percelen groter dan 5 ha, die voor 1 maart 2023 gestoken zijn, blijven waarschijnlijk geldig.

Stikstofnorm

Percelen in Natura 2000- en grondwaterbeschermingsgebied krijgen niet de verhoogde stikstofderogatienorm (N) uit dierlijke mest. Voor zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg én voor alle grondsoorten in de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta geldt maximaal 220 kg N uit dierlijke mest per hectare. Lees in dit artikel wat de maximale stikstofgift per gebied is en hoe het afbouwpad van derogatie eruit ziet.

Graslandeis en vanggewas

 • Over alle landbouwgrond geldt een 80% graslandeis, ook voor de percelen landbouwgrond in Natura 2000- en grondwaterbeschermingsgebied.
 • Voor alle klei- en veengronden met derogatie, geldt een N-korting als u na het vernietigen van grasland mais gaat telen of het perceel herinzaait met gras. De hoogte van de korting is hetzelfde als bij zand- en lössgrond.
 • In de drie waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta, op alle grondsoorten met derogatie, gelden nagenoeg dezelfde graslandvernietigingsregels als bij zand- en lössgrond. Bovendien geldt er op deze gronden een vanggewasverplichting na de teelt van mais. De uiterlijke zaaidatums van het vanggewas is waarschijnlijk niet van toepassing. U dient het vanggewas wel direct aansluitend aan de oogst te zaaien.

Bufferstroken

De bufferstrook wordt niet als landbouwgrond gezien. Het telt daarom bijvoorbeeld niet mee in de 80% graslandeis voor derogatie en ook niet in de mestplaatsingsruimte. Vanuit de bufferstrook is er niet de verplichting om een ander gewas te telen op de bufferstrook dan de hoofdteelt op het bouwland. Vanuit de teeltvrije zone kunnen hier nog wel regels aan verbonden zijn. Deze regels zijn gelijk gebleven ten opzichte van andere jaren. Meer info over bufferstroken leest u hier.

Subsidie behoud grasland

Aangezien de derogatienorm stapsgewijs afneemt, is er een grotere kans dat bedrijven minder grasland aanhouden. Om te voorzien in het behoud grasland, en daarmee een betere waterkwaliteit, komt de overheid de komende drie jaar met een subsidie voor behoud grasland.

Belangrijkste voorwaarden

 • In 2021 en/of 2022 had u een derogatievergunning.
 • Voor het kalenderjaar van aanvraag, bezit u een derogatievergunning.
 • Als uw bedrijf geheel in Natura 2000-, grondwaterbeschermingsgebied en/of vanaf 2024 in de bufferzone rondom Natura 2000-gebied ligt, is een derogatievergunning voor het jaar van aanvraag niet noodzakelijk.
 • In het jaar van aanvraag is minimaal 80% van uw landbouwgrond gras.
 • Voor elke 10 kg N uit dierlijke mest per hectare dat u terugvalt ten opzichte van 2021, krijgt u €20,- subsidie. De subsidie geldt over de hectares landbouwgrond die u in het jaar van aanvraag in gebruik heeft.
 • In de periode van 19 juni tot en met 18 juli 2023 kunt u de subsidie aanvragen.
 • Voor 2023 is 30 miljoen euro subsidie beschikbaar. De verdeling vindt plaats op volgorde binnenkomst.
 • De subsidie valt onder de-minimissteun (steun die niet gezien wordt als staatssteun).

Rekenvoorbeeld

Voor de bepaling van de subsidie in 2023 betekent dit:

Soort gebied Aantal hectare Afname in gebruiksruimte Subsidie per hectare Totale subsidie
Bestaand 250-gebied 50 10 € 20 € 1.000
Bestaand 230-gebied 20 10 € 20 € 400
Natura 2000-gebied (percelen vielen eerst in 250-gebied) 20 80 € 160 €3.200
Natura 2000-gebied (percelen vielen eerst in 230-gebied) 10 60 € 120 €1.200
Totaal 100     € 5.800

Vragen?

Heeft u vragen over de wettelijke regels in mestwetgeving of wilt u weten hoe u uw bufferstroken het beste kunt benutten? Neem dan contact op met de mestwetspecialisten van FarmConsult via 088 - 024 81 35, uw teeltspecialist van ForFarmers of uw lokale dealer.